مدیریت اراضی توسعه ‌نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (مطالعه موردی: شهر ورامین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 کارشناس ‌ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کلیدواژه‌ها