مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی.

2 استادیار ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده هنر و معماری صبا.

چکیده

معنی، یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی معماری است که به دلیل کاربرد فراوان وکلی بودن آن، نیاز مبرمی به شناخت از منظر معماری دارد. از آن جایی که در مباحث معنی شناختی معماری کمتر به تمامی ابعاد و وجوه آن پرداخته شده است، شناخت این کلمه پایه ای، ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده ابتدا به بررسی لغوی معنی پرداخته شود . همچنین چیستی معنی بر اساس نظریه سمانتیک  مبتنی بر بیان اجمالی فیلسوفان متأخر که مهم‌ترین مباحث را در پرداختن به معنی و نحوه دلالت آن به انجام رسانده‌اند، جمع‌بندی شود. سپس با روش هرمنوتیک  معنی بنا مورد تفسیرقرار می‌گیرد، چرا که دلالت متن بر معنی با مکانیسم قواعد دلالت ارتباط دارد، ولی آن اهرم که کار دستگاه دلالت را ثمربخش می‌سازد، عمل تفسیر است. در نهایت براساس مطالب در حوزه های سمانتیک و هرمونتیک، فهم معنی در معماری به عنوان نتیجه‌گیری بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها