مطالعة تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسله‌مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد معماری گرایش مسکن، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

2 دانشیار گرایش مسکن، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

3 دکترای معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی.

چکیده

امروزه در شهر تهران رشد فزاینده ساختمان­های مسکونی در راستای تأمین مسکن جدید برای شهروندان و نوسازی بافت فرسوده، مشاهده می­شود. پوسته خارجی ساختمان به عنوان یکی از مؤثرترین عناصر زیبایی­شناختی در نمای شهری و به عنوان مفصل درون و بیرون فضای مسکونی، نقش مهمی بر عهده دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا سیستمی مناسب برای جداره خارجی ساختمان مسکونی در تهران معرفی شود. در این راستا، ابتدا مطالعاتی بر مبنای تحقیقات موجود صورت گرفته و چهار نمونه از سیستم نماهای شناخته شده و موجود در کشور، معرفی می­شود. سپس با تکنیک دلفی نظریات متخصصان بر مبنای چهار عامل ویژه تعیین­کنندة کیفیت، جمع­آوری و مورد ارزیابی واقع می­شوند و در نهایت با روش تحلیل سلسله­مراتبی،چهار سیستم نما با هم مقایسه می­گردد. تحلیل یافته­ها نشان می­دهد که سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی، سیستم نمای مناسب برای ساختمان­های مسکونی تهران می­باشد.

کلیدواژه‌ها