مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران)

نویسندگان

استادیار، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

در مباحث نظری معماری و شهرسازی ایران به جهت اهمیت، مفاهیم «سنت» و «هویت» بسیار بحث و جدل شده است. در این مقاله روش و رویکرد میرمیران در بازبه‌کارگیری سنت با بنیان‌گذار عملی نهضت مدرن یعنی لوکوربوزیه مقایسه خواهد شد. نوع رویکرد آنان در بازتعریف و باز‌به‌کارگیری از سنت‌هاى معمارى فرهنگ و بومی‌شان متفاوت است، همان‌گونه که در مقاله اشاره خواهد شد، لوکوربوزیه مانند جهان‌بینى مادى غربى به دنبال بازتعریف مظاهر ملموس و مادى سنت‌هاى کلاسیک معمارى غرب مانند ابعاد، اندازه و تناسبات و بازتعریف روابط مابین عناصر موجود در بنا مانند راه پله و سازه  در قالب تفکر مدرن است؛ حال آن‌که میرمیران در فضای معنوى‌تر و مفهومى‌تر به دنبال ارائه باز‌ تبیینى انتزاعى‌تر و غیر مادى‌ترى از سنن و عناصر تاریخى معمارى ایران مى‌باشد، به دنبال باز آفرینى مفاهیمى مانند تضاد درون و بیرون، نور، شفافیت و سبکى در شکل معاصر آن در معمارى ایران است. 

کلیدواژه‌ها