تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران.

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان.

5 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.

چکیده

راهبرد رشد هوشمند از جدیدترین و مهمترین انگاره­های شهرسازی پایدار بوده و از مهم‌ترین استراتژی­ها در پراکندگی شهری به حساب می­آید. پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و بهره­گیری از مدل تاپسیس و ضریب پراکندگی ضمن تبیین مفهوم، اصول، روش­ها و مزایای رشد هوشمند در منطقه 19 شهرداری تهران با استفاده از 7 معیار و 72 به بررسی شاخص­های رشد هوشمند و توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه پرداخته است. نتایج حاصل از رتبه­بندی نواحی 3 گانه منطقه 19 تهران نشانگر وجود تفاوت و پراکندگی در برخورداری از شاخص­ها بین نواحی منطقه 19 تهران می­باشد. البته میزان این تفاوت و پراکندگی زیاد نبوده و تا اندازه­ای هوشمند بودن توسعه این منطقه را نشان می­دهد. در کل ناحیه یک با نمره تاپسیس 8678/0 در رتبه یک (برخوردار)، ناحیه دو با نمره تاپسیس 6463/0 در رتبه دوم (نیمه برخوردار) و ناحیه سوم با نمره تاپسیس 4541/0 در رتبه سوم(کمتر برخوردار) قرار گرفته­اند. 

کلیدواژه‌ها