نقش تحلیل‌های اقتصاد مهندسی در انگیزش مشارکت بخش خصوصی جهت تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: جابه‌جایی پایانه زاینده رود اصفهان)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه هنر، اصفهان

2 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان.

چکیده

یکی از دلایل عدم موفقیت طرح‌های توسعه شهری بحث منابع مالی و روش تأمین این منابع توسط مدیریت شهری است، این موضوع تا حدی مشارکت مردم را در اجرای طرح‌های توسعه شهری می‌طلبد. در تحقیق حاضر، کارایی تحلیل‌های اقتصاد‌مهندسی در تنظیم اقتصادی طرح‌ها به عنوان ابزاری انگیزشی جهت مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است، تحقیق بر اساس روش استقرایی سعی در آزمون کارائی تحلیل‌های اقتصاد‌مهندسی و هدایت یکی از پیشنهادهای طرح تفصیلی اصفهان به سوی توجیه‌پذیری مالی را دارد. طی انجام تحقیق، آزمونِ فرضِ توجیه‌پذیری مالی نشان می‌دهد در صورت عدم طراحی اقتصادی، پروژه پیشنهادی، فاقد توجیه مالی می‌باشد؛ لذا به منظور سودآوری طرح و رغبت بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تحقق کاربری، طراحی اقتصادی فعالیت بر اساس ملاحظات شهرسازی صورت می‌گیرد. در آخر پیشنهادهایی پیرامون نظام تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری به منظور اقتصادی نمودن طرح‌ها و افزایش انگیزش بخش خصوصی و تحقق‌پذیری طرح‌ها ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها