بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

این پژوهش با توجه به اهمیت دسترسی و توانایی استفاده از اطلاعات در شهر الکترونیک و با توجه به نابرابری های موجود
در شهر از لحاظ میزان دسترسی، دانش، نابرابری های فضایی و کالبدی و امکانات متفاوت شهروندان، به دنبال بررسی موانع
و مشکلات اجرای شهرداری الکترونیکی است، که با در نظر داشتن نظریة حکمرانی خوب و جایگاه عدالت شهری در آن،
به بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از دیدگاه شهروندان تهرانی و کارکنان شهرداری تهران به
روش میدانی و با کمک ابزار پرسش نامه پرداخت و به این نتیجه رسید که شهروندان تهرانی از چهار مؤلفه تعریف شده،
همه مؤلفه های مذکور را به عنوان موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک شناسایی نموده اند. دو مولفة سطح
دسترس و ارزشمندی فضای مکان ها ازنظر کارکنان به عنوان مانع شناسایی نشد. موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری
الکترونیک از نظر کارکنان شهرداری تهران عبارتند از همخوانی فضای مجازی و فضای حقیقی، تضاد میان معنا و کارکرد.
 
 

کلیدواژه‌ها