تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری و شهرسازی، قزوین، ایران

2 دانش آموخته دکترای معماری دانشگاه لندن، استادیار دانشکده معماری دانشگاه تهران،تهران،ایران.

چکیده

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اختلال رفتاری شایع در دوران کودکی است. دارای علائم بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری در بیمار می‌باشد. این اختلالات منجر به بروز مشکلات فردی و اجتماعی می‌شود. درمان استاندارد این اختلال بیشتر با تکیه بر داروها، آموزش و مشاوره بوده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات فضای معماری بر رفتار این گروه از افراد جامعه می‌باشد. به عبارت دیگر این مقاله به بررسی بهبود زندگی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی از طریق معماری می‌پردازد. به این منظور پس از معرفی خصوصیات این بیماران، روش کار با تکیه بر مصاحبه با افراد متخصص، مشاهده مکان‌های درمانی آنها، بررسی مقالات و کتب مرتبط بوده است. نتایج این پژوهش تأثیر جنبه‌های مختلف معماری را بر رفتار این کودکان نشان می‌دهد. باتوجه به یافته‌های این مطالعه برخی از عناصر معماری می‌تواند درکنترل عوارض این بیماری در کودکان اثربخش باشند.

کلیدواژه‌ها