تحلیل محتوای مقالات بین المللی طراحی شهری طی دوره 8 ساله (2012 - 2005 ) میلادی : موضوع و روشهای پژوهش

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، دانشکده معماری وشهرسازی، گروه شهرسازی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

با رشد و توسعه کمی و یکفی مجلات علمی، امروزه تحلیل محتوای مقالات منتشر شده از حیث موضوعی و رو ششناسی
به عنوان دو الگوواره قدرتمند فرایند تحقیق، ضروری است. کشف موضوعات و رو ششناسی مقالات منتشر شده در حوزه
طراح یشهری مهم ترین هدف این مقاله به شمار می رود. بدین منظور با استفاده از پایگاه اطلاعاتی SCOPUS مقالاتی که
در عنوان آنها عبارت «طراح یشهری » آمده است، در بازه نمونه زمانی ) 2012 - 2005 ( که واجد جدید ترین رویکردهای نظری
می باشد، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت هاند. یافت ههای این نوشتار نشان م یدهد که مباحث طراح یشهری بو مشناختی و
محیط زیستی واجد بیشترین میزان فراوانی موضوعی در میان 241 مقاله منتشر شده بوده و روش نمونه موردی نیز به عنوان
پرکاربردترین روش تحقیق در میان مقالات به چاپ رسیده می باشد. استخراج 33 طیف موضوعی مورد کاربرد از جمله دیگر
نتایج این مقاله به شمار م یرود.

کلیدواژه‌ها