معنا در معماری ایرانی

نویسنده

دانش آموخته دوره دترای معماری، دانشگاه آزاد اسامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

این مقاله به نحو حضور معنویت در معماری ایرانی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا باید مباحثی در رابطه با معنا و ة معنویت طرح شود. اما قبل از آن، ضروری است مراتب آگاهی و شناخت آدمی نسبت به جهان هستی طرح گردد، زیرا درک معنا و معنویت در زمر فعالیتهای عقلانی آدمی است. لذا، ابتدا تعریف عقل کل و عقل جزء از منظر حکمت ایرانی – اسلامی ة بررسی و بعد از آن، در مقام مبانی نظری مقاله )پایگاه تئوریک(، رابطه معنا و معنویت ارائه میشود. با تکیه بر این مفاهیم، هنر معنوی و هنر ایرانی توصیف و در نهایت جایگاه معنا و معنویت در معماری ایرانی تبیین میگردد. در جمعبندی نهایی، به مترادف بودن معنا و معنویت در حکمت ایرانی و از آنجا هنر و معماری ایرانی اشاره شده است. از منظر معنویت، اتصال با معماری ایرانی وابسته به مراتب روحانی)معنوی( مخاطبین آن )اعم از صاحبکار، معمار و مردم( تلقی میشود.

کلیدواژه‌ها


 1. ----------. (1384). قرآن کریم. (سید جلال الدین مجتبوی، مترجم). تهران : انتشارات مبلغان.
 2. ابن عربی، محی الدّین. ( 1389) . انسان کامل. (گل بابا سعیدی، مترجم). تهران: نشر جامی.
 3. اردلان، نادر. (1366). ساختمان مفاهیم سنتی معماری و شهرسازی ایران. مجله معماری و هنر، 2، 10-19.
 4. اردلان، نادر. (1374). معماری ایرانی از نگاه صاحب‌نظران. مجله آبادی، 19، 16-18.
 5. اردلان، نادر؛ و بختیار، لاله. (1379). حس وحدت. (حمید شاهرخ، مترجم). اصفهان: نشر خاک.
 6. استیرلن، هانری. (1377). اصفهان، تصویر بهشت. (جمشید ارجمند، مترجم). تهران: نشر فرزان.
 7. شاه کاظمی، رضا. (1388). عدالت و ذکر علی. (فریدون بدره ای، مترجم ). تهران: نشر فرزان.
 8. کربن، هانری. (1381). روح ایران. (محمود بهفروزی، مترجم). تهران: نشر پندنامک.
 9. نصر، سید حسین. (1378). معنویت و علم‌گرایی. مجله‌ی نقد و نظر، شماره 19و20، 74-89.
 10. نصر، سید حسین. (1383). سنت عقلانی اسلامی در ایران. (سعید دهقانی، مترجم ). تهران: نشر قصیده سرا.
 11. نصر، سید حسین. (1384). آموزه‌های صوفیان. (سید حسین حیدری، محمود هادی امینی، مترجمین) تهران: نشر قصیده سرا.
 12. نصر، سید حسین. (1389). هنر و معنویت اسلامی. (رحیم قاسمیان، مترجم ) تهران: موسسه انتشارات حکمت.