بررسی نقش هنرهای عمومی در مطلوبیت ایستگاههای مترو تهران؛ (مطالعه موردی: ایستگاههای ولیعصر(عج) و تجریش)

نویسندگان

1 دکترای شهرسازی، استادیار و مدیرگروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مبتنی بر تفکر حمل و نقل پایدار و دیدگاه «توسعه حمل و نقل گرا »، ایستگاههای مترو نقاط گرهگاهی مهمی در سامانه حمل و نقل شهری بوده و در محدوده پیرامون تأثیر بسزایی دارند. به این ترتیب میتوان این فضاهای عمومی شهر را با استفاده از تمهیداتی به فضاهای شهری فعال و زیرسطحی تبدل کرده و بر کارایی آنها افزود. به نظر میرسد هنرهای عمومی میتواند از این تمهیدات باشد. این مقاله به دنبال آن است تا نقش هنرهای عمومی را در افزایش مطلوبیت ایستگاههای مترو مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش بر روش تحلیلی و رویکرد کمی-کیفی استوار است. بررسیهای صورت گرفته در ایستگاههای مترو ولیعصر)عج( و تجریش تهران با استفاده از روش رگرسیون خطی چندمتغیّره نشان میدهد که هنرهای عمومی بر مطلوبیت ایستگاههای مترو مؤثر هستند. در این میان، هنرهای ثابت و هنرهای بصری تأثیرات بیشتری بر مطلوبیت ایستگاهها داشتهاند.

کلیدواژه‌ها


 1. اشکذری، جواد. (23خرداد،1390). نقاشی‌های دیواری سبب افزایش سواد بصری مردم شده است. شهرآرا، 7(585)، 9.
 2. اورنگی، لادن. (10مرداد، 1390). تنوع برخورد با دیوارنگاری‌های فضای شهری. شهرآرا، 7(624)، 8.
 3. بهزادفر، مصطفی؛ و ذبیحی، مریم(1390). راهنمای برنامه سازی حوزه‌های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی. باغ نظر، 8(18)، 39-50.
 4. پورمند، حسنعلی؛ و موسیوند، محسن. (1389). مجسمه سازی در فضاهای شهری. هنرهای زیبا، (44)،51-58.
 5. ثقفی اصل، آرش؛ و عبداله زاده طرف، اکبر. (1389). پیاده مداری گامی به سوی شبکه کارآمد حمل و نقل شهری پایدار. تفکر معماری،6(22)، 15-22.
 6. جباری، منا. (1388). پیاده مداری در شهر. ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، (64)، 70-77.
 7. جهانشاهلو، لعلا؛ و امینی، الهام. (1385). برنامه ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری: هفتمین همایش حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران: شهرداری تهران. دریافت شده، مهر 1392، از آدرس الکترونیکی:
http://www.symposia.ir/TTC07=%D9%87

 1. حبیب، فرح. (1383). جزوه درس سیر اندیشه‌های شهرسازی, دوره دکترایشهرسازی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران.
 2. سراجی، محسن. (4مهر،1390). بررسی شاخص‌های اثربخش در هنر شهری. شهرآرا، (668)، 9.
 3. شهابیان، پویان ؛ حقیقی، ریحانه. (1393). واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان . هویت شهر، (19)، 89-100.
 4. عباس زادگان، مصطفی؛ رضازاده، راضیه؛ محمدی، مریم؛ و علی پور اشلیکی، سجاد. (1389). ارائه مدلی پیش بینی کننده از میزان رضایت از سفر با مترو. هویت شهر، 4(6)، 75-86.
 5. کارمونا، متیو؛ هیت، تیم؛ اک، تنر؛ و تیسدل، استیون(1388). مکان‌های عمومی فضاهای شهری. (فریبا قرایی، مهشید شکوهی، زهرا اهری و اسماعیل صالحی، مترجمان). تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
 6. کوثری، مسعود. (1389). گرافیتی به منزله هنر اعتراض. جامعه شناسی هنر و ادبیات، (2)، 65-102.
 7. مرادی، سلمان. (1386). هنر عمومی و تلفیق آن با فضای شهری. باغ نظر، 4(8)، 81-90.
  1. Amany, M., & Ali, Y . (2006). Art work handling in the underground stations. Egypt:International symposium on Utilization of underground spaces in urban areas.
  2. Becker, J. (2004). Public Art: An Essential Component of Creating Communities. Monograph.  Retrieved October, 2013, from http://www.americansforthearts.org/sites/default/files/pdf/2013/by_program/networks_and_councils/public_art_network/PublicArtMonograph_JBecker.pdf.
  3. Beeflowers (2013). Retrieved October, 2013, from https://www.google.com/search?q=مترو+مسکو
  4. Carr, S., Francis, M, G., Rivlin, L, M.,& Stone, A. (1993). Public Space. Cambridge Series in Environment and Behavior. Cambridge: University of Cambridge.
  5. Chandler, J. (2013).Public Art and Transportation Highways to Society. Retrieved October, 2013, from www.forecastpublicart.org.
  6. Cowan, R . (2005). The dictionary of Urbanism. Great Britain: Streetwise press.
  7. DLART. (2013). Introducing the docklands light railway Public arts strategy.Mayor of London, Retrieved October, 2013, from www.dlrart.co.uk/uploadedFiles/About/Strategy/DLR-Art-Strategy.pdf.
  8. Dolors Garcia-Ramon, M., Ortiz, A., Prats, M. (2004). Urban planning, gender and the use of public space in a peripherial neighbourhood of Barcelona. Cities, 21(3), 215–223.
  9. Enhesar. (2013). Retrieved October, 2013, from http://enhesar.com/index.php.
  10. Jersak, C. (2009). Reading the metro: socialist realism and SVERDLOV SQUARE STATION, 1938. A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies and Research For the Degree of Master of Arts. Saskatoon: University of Saskatchewan.
  11. Mic-ro (2013). Retrieved October, 2013, from http://mic-ro.com/metro/metroart.html
  12. Torti Gallas., & Partners INC. (2013). Station area planning & design toolkit. Retrieved October, 2013, from http://media.metro.net/projects_studies/westside/images/SAAG_Toolkit.pdf.
  13. Washington Metropolitan Area Transit Authority (2010). Approval of Takoma Artwork Proposal: Customer Services, Operations, and Safety Committee. Retrieved October, 2013, from https://www.wmata.com/about_metro/board_of_directors/board_docs/021810_REV3ATakomaArtwork.pdf
  14. Watson, D., Plattus, A., Shilbey, R. (2003). Time - saver standards for urban design. New York : McGraw hill.  
  15. Wikipedia. (2013). Retrieved October, 2013, from http://fa.wikipedia.org/wiki/مترو استکهلم.