ارزیابی مصوبات ابطال شده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در دیوان عدالت اداری «از ابتدا تاکنون»

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شهرسازی، معاون مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری.

2 کارشناس ارشد شهرسازی، کارشناس دبرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری.

چکیده

دیوان عدالت اداری کشور به عنوان یکی از مراجع قضاوت کشور طی سه دهه اخیر 24 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (شورای‌عالی به عنوان بالاترین مرجع قانون گذار شهری) را لغو کرده است (از مجموع60 تقاضای ابطال). در این بحث رویکرد مصوبات ابطال شده شورای‌عالی از نظر موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفته و دلایل ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و آسیب شناسی آن بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی می‌باشد. نتایج این تحقق نشان می‌دهد که بیشترین درصد ابطال مصوبات مربوط به آرای کمیسیون ماده 5 شورای‌عالی در خصوص صدور پروانه، تفکیک و افزایش طبقات و تغییر کاربری می باشد.‌ ارزیابی مصوبات ابطال شده و اثرات آن در طرح‌های توسعه مانند عدم تحقق کاربری‌های خدماتی – عمومی، تأسیسات زیربنایی و شبکه ارتباطی می‌تواند راهنمای مهمی در جهت فراهم آوردن بسترهای لازم برای تهیه طرح‌ها و متن مصوبات شورای‌عالی باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. حائری مازندرانی، محمدرضا. (1392). حذف اقدام شهرسازانه در توسعه معاصر مازندران، اولین همایش ملی نظام مهندسی شهرسازی در کشور ، تهران: سازمان نظام مهندسی کشور.
 2. دیوان عدالت اداری کشور. (1392). بازیابی 30 شهریور1392 ازhttp://www.divan-edalat.ir
 3. ضرابی، اصغر؛ موسوی میر نجف.(1389). تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 79، 27-46.
 4. عندلیب، علیرضا؛ و ثابت قدم، سیدمحمدعلی.(1388). نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه­ریزی، نشریه هویت شهر،3(5)، 85-98.
 5.   محمدی همدانی، اصغر .(1388).مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تهران:انتشارات جنگل.
 6. مرکز پژوهشها، قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی. (1351). قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران. تهران.
 7.  مرکز پژوهشها، قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی .(1360 و اصلاحیه 1385) قانون دیوان عدالت اداری. . تهران.
 8. مشیری، شهریار.(1389).کنترل وهدایت ساخت وسازشهری؛ طراحی نظام کارآمد، نشریه هویت شهر، تهران:5 (7)، 23-30.
 9. ملکی، قاسم. (1389). تدوین نظام انتقال حقوق توسعه و مالکیت برای تحقق اهداف طرحهای توسعه شهری درایران، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
 10.      وزارت راه و شهرسازی.(1391). مجموعه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از ابتدا تا پایان سال1390. تهران:  دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ، معاونت شهرسازی و معماری.
 11. وزارت راه و شهرسازی.(1388). مجموعه مقررات شهرسازی و معماری و طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (از ابتدا تا شهریور 1388). تهران: معاونت شهرسازی و معماری.