نقش فضای عمومی شهری در افزایش ایمنی اجتماع (مطالعه موردی: محله ساغر یسازان و گلسار رشت)

نویسندگان

1 استاد گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین قزوین، ایران.

چکیده

در این مقاله ارتباط ابعاد حسی دریافت شده از فضاهای شهری و ایمنی اجتماعی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد
بین اطلاعات دریافتی از محیط و سلامتی انسان رابطه مستقیم وجود دارد. چون افراد از طرق مختلف، فضاهای شهری را درک
می کنند و خوشایندی یا ناخوشایندی، امن و ناامن بودن آنها می تواند نقش تعیین کننده ای بر سلامت روانی ساکنان داشته
باشد. این مقاله قصد دارد با تشریح رو شهای انتقال و درک عام محیطی، تأثیر آنها بر ایمنی اجتماعی را بررسی کند. روش
بررسی، آمیخته ای از روش های کمّی و کیفی است. بدی نصورت از منابع مختلف نظری، داده های کیفی استخراج و با تحلیل
آنها معیار های کمّی برای تدوین پرسش نامه تعیین شدند. پاس خهای دریافتی از پاسخگویان در محله های ساغری سازان و گلسار
رشت جهت سنجش تأثیر مؤلف ههای مؤثر بر امنیت با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد و پیشنهادهایی برای ارتقاء ایمنی
در ساغری سازان که از این نظر نامناسب بود، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. بازرگان، عباس. (1389). روش تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. (چاپ دوم). تهران: نشر دیدار.
 2. بمانیان، محمدرضا؛ و محمودی‌نژاد،‌هادی. (1387)، تحقیقی در سنجش عوامل تأثیرگذار براحساس امنیت شهری‌ نمونه موردی:شهر کرمان.  فصلنامه مدیریت شهری، 19، 54-62.
 3. جیکوبز، جین. (1388). مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی. (چاپ دوم). (حمید رضا پارسی و آرزو افلاطونی،مترجمان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (نشر اثر اصلی 1961)
 4. صالحی، اسماعیل. (1387). ویژگیهای محیطی فضاهای امن شهری. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 5. صدیقی، سمیه. (1392). نقش فشای شهری در کاهش فشار عصبی شهروندان(نمونه موردی محله ساغری‌سازان و گلسار رشت). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین.
 6. ضابطیان، الهام؛ و رفیعیان، مجتبی. (1387). درامدی بر فضاهای امن شهری با رویکرد جنسیتی. مجله جستارهای شهرسازی، 24، 49- 52.
 7. شرکت مهندسی طرح و کاوش. (1386). طرح جامع رشت. وزارت مسکن و شهرسازی. رشت: سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان.
 8. مهندسین مشاور خزر بنیان درفک. (1387). امکان سنجی بافت فرسوده رشت (ساغری‌سازان). رشت: شرکت عمران و مسکن سازان استان گیلان
 9. نوروزی، فیض الله؛ و فولادی سپهر، سارا. (1388). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 92-51 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامه راهبرد، 53، 130-145.
 10. هاروی، دیوید. (1376). عدالت اجتماعی و شهر. (فرخ حسامیان و محمد رضا حائری و بهروز منادی زاده، مترجمان). تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی. (نشر اصلی 1973)
 11. هال، ادوارد. (1384). بعد پنهان. (چاپ دوم). (منوچهر طبیبیان، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  (نشر اصلی 1966)
 12. هوپر، لئونارد؛ و جی دروگ، مارتاجی. (1386). امنیت و طراحی سایت. (چاپ اول). (محمد جواد رحمانی، نازیلا دلدار و عاطفه عیسی نظر فومنی، مترجمان). تهران: انتشارات شهیدی. (نشر اصلی 2005)