آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

دیرزمانی است که نشر معماری با مشق معمار عجین شده و موضوع کاربردی و کثیرالرّوایت «اسکیس » همواره همچون
طراحی مورد توجه بوده است. فراگیر معماری معمولاً در روندی آموزشی-تربیتی فاصله تصوّر، صورت و تصویر را با توسعۀ
مهارت های خود در «ترسیم » مشق می نماید و با «اسکیس کردن » است که به نشراندیشه و خیال پردازی می پردازد. این
چرخه در فرایند آموزش، سلسله مراتب اسکی سهای حصولی، حضوری وخلّق است که در ادبیات رایج آموزشی با واژگان
کروکی، طرح شماتیک و اسکیس شناخته م یشوند. درک این سلسله مراتب به طور ضمنی با میزان فهم ما از تصوّر و طرح واره
و به طور صریح با میزان مهار تهای ما مرتبط است. در این پژوهش سعی شده با ارائه «چرخه اسکیس » از نظر تا عمل، ماهیت
این آداب با توجه آمیخته به کلیات و جزئیاتِ آموزش طراحی مدلسازی شود و از این رو وضعیت آموزش اسکیس به عنوان نمونه
درآزمون معماری دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شده اس

کلیدواژه‌ها


 1. آذری ازغندی, جمشید. (1389). دنیای تصور، هنر و ادبیات از منظر سارتر. پژوهش ادبیات معاصر جهان، 58 , 5-30.
 2. امید آذری, آرتور. (1387). آموزش اسکیس در معماری و معماری منظر. تهران: گنج هنر.
 3. باقری, خسرو. (1389). ترکیب‌های سازوار و التقاطی در نظریه‌های روان شناختی و تربیتی. مجله پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 1(2), 75.
 4. ترابی نامی, محمد؛ و خرازی, سیدکمال. (1391). علوم اعصاب، مطالعات شناختی و شیوه‌های نوین آموزش پزشکی. (MEDIA) مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی , 2 (3), 34-24.
 5. تقوائی, ویدا. (1389). از چیستی تا تعریف معماری. هویت شهر , 4 (7), 86-75.
 6. جوادی, مرضیه؛ کیوا نآرا, محمود؛ و یعقوبی, مریم. (1389). رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی , 27, 254-246.
 7. حجت, عیسی. (1390). مشق معماری. تهران, تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. خاک زند, مهدی؛ مظفر, فرهنگ؛ فیضی, محسن؛ و عظیمی, مریم. (1388). قیاس بصری و جایگاه آن درآموزش خلاق معماری. نشریه فرایند آموزش,4(2)، 162-153.
 9. داندیس، دونیس  ای. (1388). مبادی سواد بصری. (سعید آقایی, مترجم) تهران: گنج هنر. (نشر اثر اصلی 1973).
 10. دورک, دانا. (1389). برنامه دهی معماری. (امیر سعید محمودی, مترجم) تهران: دانشگاه تهران. (نشر اثر اصلی 1995).
 11. دی،ک،چینگ, فرانسیس. (1379). فرهنگ تصویری معماری. (محمود احمدی نژاد, مترجم) اصفهان: نشر خاک.  (نشر اثر اصلی1995).
 12. زرافشان, امین. (1384). باز خوانی فرایند طراحی معماری. معمار , 31, 43-23.
 13. سعیدی, احمد. (1360). منطق نظری. تهران: بتونک.
 14. شکوهی, کاوه؛‌هاشم نژاد,‌هاشم؛ اخلاصی, احمد؛ و صالح صدیق پور, بهرام. (1392). تأثیرات نرم افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیس‌های معماری. باغ نظر , 25, 38-29.
 15. صادقی, زینب؛ و محتشمی, رضا. (1389). نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری. فصلنامه راهبردهای آموزش , 3(4)، 148-143.
 16. صدیق, مرتضی. (1388). آموزش اسکیس. تهران: حرفۀ هنرمند.
 17. طایفه, احسان. (1390). ایده و خلاقیت در معماری ایرانی . تهران: علم معمار.
 18. عباس زادگان, مصطفی؛ و ذکری, عباس. (1393). مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری. هویت شهر, 8(18), 5-12.
 19. فلامکی, منصور. (1377). ریشه‌ها و گرایش‌های نظری معماری. تهران: نشرفضا.
 20. فیضی, محسن؛ و خاک زند, مهدی. (1387). ترسیم نمودارها، کمکی به فرایند طراحی معماری. نشریه ی بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، (ویژه نامه ی مهندسی معماری و شهرسازی) , 19(6)، 11-1.
 21. لازیو, پل. (1386). اسکیس دست آزاد. (هوشمند علیزاده و شاهو کشاورزی, مترجم) اصفهان: نشر خاک. (نشر اثر اصلی2004).
 22. لازیو, پل. (1387). تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان. (سعید آقایی, مترجم) تهران: انتشارات گنج هنر. (نشر اثر اصلی2000).
 23. لاوسون, برایان. (1384). طراحان چگونه می اندیشند؟. (حمید ندیمی, مترجم) تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (نشر اثر اصلی2005).
 24. محمودی, امیرسعید. (1383). تفکر در طراحی؛ معرفی الگوی تفکر تعاملی در آموزش معماری. هنرهای زیبا , 20, 36-27.
 25. مهدوی نژاد, محمد جواد. (1384). آفرینشگری و روند خلّاقانه در آموزش معماری. نشریه هنرهای زیبا, 21, 57-66.
 26. همیلتون, جان؛ مارش, جان؛ نورینگتون,رابرت؛ و فینمارک, شارون. (1383). کتاب مرجع طراحی و اسکیس. (محمود احمدی نژاد, مترجم)اصفهان: نشر خاک. (نشر اثر اصلی1995).
 27. هوانسیان, نژده. (1390). دیزاین یا طراحی؟. معمار , 69, 74-79.
  1. Alba, W., & HasherL, L. (1983). Is memory schematic? Psychological Bulletine, 91, 203-231.
  2. Ayiran, N. (2007). The role of sketches in terms of creativity in design, education and the effect of a scientific ideal.  ITU A|Z, 4(2), 52-66.
  3. Bilda, Z., Geno, J., & PurcellL, T. (2006).To sketch or not to sketch. Design Studies , 27 (5), 587–613.
  4. D.K.Ching, F., Jarzombek, M. M., & Prakash, V. (2007). A Global History of Architecture. Hoboken, New Jersey, USA: Wiely & Sons.
  5. E. Dale (1969). Audiovisual Methods in Teaching, NY: Dryden Press.
  6. Mayer, R. (2010). Applying the science of learning to medical education, the cross-cutting edge. Medical Education , 44 (6), 543-549.
  7. Nadimi, H. (1996). Conceptualizing A Framework For Integrity In Architectural Education With Some References To Iran, Phd Thesis. York: institute of advanced architectural studies,university of york.
  8. Rice, S. (2008). Sketching To Learn, Learning To Sketch. Sydney: Ph.D. Thesis, Faculty of Architecture, Design and Planning, University of Sydney.
  9. Schon, D. (1985). The Design Studio. London: RIBA Publications.
 10.Streminger, G. (1980). Hume’s Theory of Imagination. Hume Studies , 6 (2), 91-118.