سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج)

نویسندگان

1 دانشیارگروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس.

2 کارشناس ارشد،گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس.

3 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

رضایتمندی سکونتی از سطح رضایت از زیرساخ تها، فرصت های شغلی و شبک ههای حمایتی اجتماعی متأثر م یشود که
مطلوبیت مکانی نیز خوانده م یشود. رضایتمندی سکونتی نشان م یدهد تا چه حد نیازهای زمینه ای حوزه سکونت تامین شده
است. سکونت در این مقوله، مؤلف های چند کارکردی است که نیازهای گوناگونی را مرتفع می سازد. بررسی تحولات رخ داده در
منطقه مهرشهرکرج موضوع این بررسی است که می تواند سیر تحول نظام اسکان آن را مشخص سازد. برای بررسی و برآورد
رضایتمندی سکونتی بر پایه روش تحقیق علّی و همبستگی، از تحلی لهای رگرسیونی و مدل مبنای ارزیابی بهره گرفته شد.
داد هها از طریق پرس شگری میدانی جمع آوری وتحلیل گردید. نتایج گویای پایین بودن رضایتمندی سکونتی ساکنان مهرشهر
می باشد. این موضوع با توجه به سابقۀ سکونت مخاطبین، نشانگر فقدان حس مطلوبیت مکانی به ویژه برای ساکنین تازه وارد
دارد که نوعی ناکامی درنظام سیاست های جاری شهرسازی در نواحی برنامه ریزی شده محسوب م یگردد.

کلیدواژه‌ها


 1. براتی، ناصر؛ و کاکاوند ،رضا. (1392). ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان مطالعه موردی: شهر قزوین.نشریه‌های هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی ،18(3)،25-32. 
 2. داداش پور،‌هاشم؛ و روشنی، صالح. (1392). ارزیابی تعامل میان فرد ومحیط زندگی در محلات جدید با استفاده از سنجش کیفیت عینی و ذهنی، مطالعه موردی: شهرک نفت تهران.مطالعات شهری، 6 ، 1-13.
 3. رفیعیان، مجتبی؛ عسگری زاده، زهرا؛ و عسگری زاده، محمد.(الف1389). ارزیابی میزان کیفیت مجتمع‌های سکونتی با تاکید بر رویکرد رضایتمندی در محله نواب.فصلنامه مدرس علوم انسانی،14(1)،197-212. 
 4. رفیعیان،مجتبی؛ امین صالحی،فرزین؛ و تقوایی، علی اکبر. (ب1389). سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران.برنامه ریزی و آمایش فضا، 68، 63-85.
 5. رفیعیان، مجتبی؛ و مولودی، جمشید. (1391).رویکردها و روش‌های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهر.تهران: انتشارات آذرخش.
 6. رضایی، محمدرضا؛ وکمائی زاده، یعقوب.(1391). ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مجتمع‌های مسکونی مهر. مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد. مطالعات شهری، 5، 13-26.
 7. شیعه، اسماعیل.(1382). لزوم تحول مدیریت شهری در ایران. مجله جغرافیا و توسعه،1(1)، 37-62.
 8. غیاثوند، الهام.(1388). تأثیر سرمایه‌های اجتماعی بر کیفیت زندگی ساکنان محلات شهری.فصلنامه مهندس مشاور، 45، 22-27.
  1. Aragones, J. J.,&  Amerigo, M. (1990). Residential satisfaction in council housing. Journal of Environmental Psychology, 10, 313-325.
  2. Boyer, R., &Savageau, D. (1981). Places rated almanac. Chicago: Rand McNally.
  3. Connerly. C. E., & Marans, R. W., (1985).Comparing two global measures of perceived neighborhood quality. Social Indicators Research, 17(1), 29-47.
  4. Gabriel, S., Mattey, J., &Wascher, W. L. (2003). Compensating differentials and evolution in the quality-of-life among U.States. Regional Science and Urban Economics, 33 (5), 619–649.
  5. Gilbert, A., & Ward, P. (1988). Housing, the state and the poor. Cambridge: Cambridge University Press.
  6. Lee, T., & Marans, R. W. (1980).Objective and subjective indicators: Scale disordinance on interrelationships. Special Indicators Research, 6(1), 47-64.
   1. Marans, R. W., & Rodgers, W. L. (1975).Towards an understanding of community satisfaction. In A Howley and V Rock (Eds), Metropolitan America in contemporary perspective. (pp.299-352). New York: Halsted Press
   2. Morris, E., & winter, M. (1997). Housing, family and society St. Paul, Minn: Department of Design, Housing and Appear. (2th Ed.). Minnesota: University of Minnesota.
   3. Pacione, M., (2003). Urban Environmental Quality and Human Wellbeing-A Social Geographical Perspective. Landscape and Urban Planning, 65, 19–30.
   4. Struyk, R., & Turner, M. (1986).Finance and Housing Quality in Two Developing Countries, Korea and the Philippines.  New York: University Press of America.
    1. Ward, L. M.,& Russell, J. A. (1981). The Psychological Representation of Molar Physical environments. Journal of Experimental Psychology, 24,221-233.