ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، همدان، ایران.

2 دانشیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

3 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

شهر و فضای شهری محل حضور اقشار مختلف مردم است که هر یک از آنها بنا بر ویژگی های خاص فردی، فرهنگی
و اجتماعی خود، توقعات متفاوتی از این فضاها داشته و میزان استفاده از فضاهای شهری، بیانگر پاسخ گویی و تناسب آن فضا
به نیازهای هرکدام از این گرو هها است. فضاهای شهری باید علاوه بر تأمین نیازهای اجتماعی شهروندان و تأمین خدمات و
دسترسیهای لازم برای همه کاربران فضا، تسهیلات و شرایطی را برای ایجاد و القاء حس امنیت فراهم سازند. لذا این پژوهش
با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت زنان در پارک ساعی تهران با رویکرد جنسیتی از طریق مطالعات میدانی و به
روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که سه گروه عوامل کالبدی، اجتماعی و کالبدی-اجتماعی به ویژه
شاخص «آشنایی با محیط » بر میزان امنیت زنان در فضاهای شهری مؤثر بوده و در احساس امنیت زنان در فضاهای شهری
از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 1. الماسیفر، نینا؛ و انصاری، مجتبی. (1389). بررسی امنیت محیطی در پارک‌های منطقه ای به عنوان بخشی از فضاهای شهری از دیدگاه زنان بر پایه رویکرد CPTED. دوفصل نامه مدیریت شهری، 25، 21-34.
 2. .طاهرخانی، حبیب الله. (1381). ایجاد فضاهای قابل دفاع شهری.  فصل نامه مدیریت شهری، 9، 88-95.
 3.  گنجی، حمزه. (1392). روان شناسی تفاوت‌های فردی. تهران: انتشارات بعثت.
 4. علیخواه، فردین؛ و نجیبی رفیعی، مریم. (1385). زنان و ترس از جرم در فضاهای شهری. نشریه رفاه اجتماعی، 6، 109-131.
 5. .مدیری، آتوسا. (1385). جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر. فصل نامه رفاه اجتماعی، شماره 22، 11-28.
  1. نورائى، همایون؛ طبیبیان، منوچهر؛ و رضایى، ناصر. (1392). تحلیل امنیت در سکونتگاه‌هاى غیررسمى با تاکید بر آسیب‌هاى اجتماعى (مطالعه موردى: محله خا ک سفید تهران). هویت شهر، 7(13)، 11-23.
  2. یلد ا، ترانه. (1380). جنسیت، فضای شهری و جامعه مدنی. مجله شهرداری‌ها، 26، 19-21.
   1. الیاس زاده، مقدم؛ و سیدنصرالدین؛ و ضابطیان، الهام. (1389). بررسی شاخص‌های برنامه ریزی شهری مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر تهران). نشریههنرهایزیبا-معماریوشهرسازی، 44، 43-56.
   2. بمانیان، محمدرضا؛ رفیعیان، مجتبی؛ و ضابطیان، الهام. (1387). امنیت تردد زنان در فضاهای شهری و سنجش مشارکتی آنها در بخش مرکزی شهر تهران. تحقیقات زنان، سال دوم، شماره 4، 39-56.
   3. بمانیان، محمدرضا؛ رفیعیان، مجتبی؛ و ضابطیان،الهام. (1388). سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت زنان در  محیط‌های شهری (موردی: محدوده اطراف پارک شهر –تهران. زن در توسعه و سیاست، 26، 49-68.
   4.  پورجعفر، محمدرضا؛ محمودی نژاد،‌هادی؛ رفیعیان، مجتبی؛ و انصاری، مجتبی. (1387). ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با تاکید بر رویکرد C.P.T.E.D . نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی، جلد 19، 6، 73-82.
   5.  رحیمی، لیلا؛ و پیربابایی، محمدتقی. (1392). نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (مطالعه موردی: شهر تبریز). هویت شهر، 7(16)، 71-80.
13. صادقی، نرگس. (1392). ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری جهت افزایش حضور زنان در فضاهای شهری (نمونه موردی: پارک ساعی تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان، همدان.

14. جیکوبز، جین. (1385). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا. (حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، مترجمان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 1. صالحی امیری، سید رضا؛ و افشاری نادری، افسر. (1390).مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران. راهبرد، 59، 49-76.
 

 1. .Mtani, A. (2002).The women’s perspective: the case of Manzese Dar es Salaam, Tanzania.First International Seminar on Women’s Safety - Making the Links , Montréal, Canada.
 2. .Rendell, J. (2002). The Pursuit of Pleasure: Gender, Space and Architecture in Regency London. USA, New Jersey: Rutgers University Press.
 3. .Tiesdell. S. (1998). Fear and gender in public space, City center management and safer city centers: approaches in Coventry and Nottingham. Institute of Urban Planning. England, Nottingham School of Built Environment, Pergamon: University of Nottingham.
 4. .World Health Organization (WHO). (1998). Safety and safety promotion: Conceptual and operational aspects. Centre on Community Safety Promotion. Sweden, Stockholm: Karolinska Institute.