تخمین میزان کاهش آلاینده های محیطی در پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین با به کارگیری دیوارهای سبز

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(.

چکیده

هم گام با توسعه شهر قزوین و به تبع آن افزایش روزافزون خودروها در سطح شهر نیاز به پارکینگ به ویژه در مناطق متراکم
شهر بیش از گذشته احساس م یشود. پارکینگ طبقاتی خیابان بوعلی قزوین نیز در همین راستا و در جهت بهره برداری
اقتصادی از زمین و پاسخ به کمبود فضای پارکینگ در یکی از متراکم ترین مناطق شهری احداث شده است. در این پژوهش
سعی بر تخمین میزان آلایند ههای ناشی از سوخت خودروها در محیط این پارکینگ و تعیین میزان کاهش آنها توسط دیوار
سبز بوده است. روش به کار گرفته شده بر پایه ترکیبی از رو شهای کتابخانه ای و روش های آمار و مدل سازی عددی است.
نتایج نشان م یدهد که هر 1m2 دیوار سبز موجود بر جدار ههای باز پارکینگ به میزان 757/7 μg از مجموع آلایند هها در هر
ثانیه و به میزان 1/ 26 % از کل آلایند ههای موجود م یکاهد.

کلیدواژه‌ها


 1. توکلی، نیکی؛ و ماجدی، حمید. (1388). عملکرد محیط‌های سبز و طبیعی در ارتقاء سلامت روحی-روانی انسان. نشریه هویت شهر، 7(13)، 33-23.
 2. طرح مجموعه شهری قزوین. (1392). مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری قزوین، مجلس شورایاسلامی. بازیابی 19 فروردین 1393، از http://www.rooznamehrasmi.ir.
 3. قیابکلو، زهرا. (1389). دیوار سبز گزینه ای جهت کاهش مصرف انرژی، مجموعه مقالات بهینه سازی مصرف انرژی. مرداد 3-2، (ص1132-1120). تهران: موسسه همایش صنعت.
 4. کشتکار قلاتی، احمدرضا؛ و انصاری، مجتبی؛ و نازی دیزجی، سجاد. (1389). توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران. نشریه هویت شهر، 4(6)، 28-15.
 5. میرزایی، معصومه؛ و بابالو، فاطمه. (1387)،بررسی ساختار تشریحی عشقهو تاثیر آلودگی هوا بر آن. مجله زیست شناسی تکوینی، 1(1)، 47-41.
 

 1. Akbari, H.,Pomerantz, M., & Taha, H. (2001).Cool Surfaces and Shade Trees to Reduce Energy Use and Improve Air Quality in Urban Areas.Sol Energy, 70(3). 295–310.
 2. Baldocchi, D.D., Hicks, B. B., &Camara, P. (1987).A Canopy StomatalResistance Model for Gaseous Deposition to Vegetated Surfaces. Atmospheric Environment, 21, 91–101.
 3. Baltrenas,  P.,Ozkinis, V., Zigmontiene, A., &Paliulis, D. (1998). Investigation of Air Pollution at Metal Garage Places in Vilnius City. Environmental Engineering (AplinkosInzinerya), 3(1), 57-65.
 4. Baltrenas, P., Kaziukoniene, D., & Kvasauskas, M. (2004).Air Pollution at Parking-Lots of Vilnius. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 3(1),38-43.
 5. Barrat, R.S. (1985). Air Pollution Problems in Car Parks.  Environmental Pollution, (series B)9, 179-192.
 6. Beckett, P.,  Freer-Smith, P., & Taylor, G. (2000).The Capture of Particulate Pollution by Trees at Five Contrasting Urban Sites. Arboric Journal, 24, 209–30.
 7. Currie, B. A., & Bass, B. (2008). Estimates of Air PollutionMitigation with Green Plants and Green Roofs Using the UFORE Model. Urban Ecosystem, 11, 409–422.
 8. De Kok, T., Driece, H., Hogervost, J., & Briede, J. (2006). ToxicologicalAssessment of Ambient and Traffic-Related Particulate Matter. AReview of Recent Studies, MutatRes , 613, 103–22.
 9. Fox, M. (2006). Air PollutioninMulti-Story Car Parks.  PropertyManagement, 6(1), 35–39.
 10. Freer-Smith, PH., Beckett, KP., & Taylor, G. (2005).Deposition Velocities toSorbus Aria, Acer Compestre, Populous Deltoids x Trichchocarpa ‘Beaupre’, PinuaNigra and CupressocyprusLeylandiifor Coarse Fine and Ultra-Fine Particulate in Urban Environment. Environmental Pollution, 133, 157-167.
 11. 16.             Google earth pro V 7.1.2.2041. (10/10/ 2014). Qazvin, Iran. 36° 16’ 27.14”N, 50° 00’ 28.73”E, Eye alt 4288 feet. http://www.earth.google.com [Mars 2, 2015].
 12. Joshi, S.V. (2014). On the Air Cleansing Efficiency of an Extended Green Wall: A CFD Analysis of Mechanistic Details of Transport Processes. Journal of Theoretical Biology, 361, 101-110.
 13. McPherson, E. G., Scott, K. I., Simpson, J. R. (1998). Estimating Cost  Effectiveness of Residential Yard Trees for Improving Air Quality in Sacramento. California, Using Existing Models.  Atmos Environ, 32(1), 75–84.
 14. Nowak, D. J., McHale, P. J., Ibarra, M., Crane, D., Stevens, J. C., & Luley, C. (1998).Modeling the Effects of Urban Vegetation on Air Pollution. Air Pollution Modeling and Its Application XII, 22, 399-407.
 15. Powe, N., & Willis, K. (2004). Mortality and Morbidity Benefits of Air Pollution (SO2 and PM10). Absorption Attributable to Woodland in Britain, 70, 119–28.
 16. Pugh, T., MacKenzie, R.,Whyatt, D.,  Hewitt, N. (2014).Effectiveness of Green Infrastructure for Improvement of Air Quality in Urban Street Canyons. Environmental Science and Technology, 46, 7692-7699.
 17.        Sternberg, T.,Viles, H., Cathersides, A., & Edwards, M. (2010). Dust Particulate Absorption  by Ivy (HederaHelixl) On Historic Walls in Urban Environments .Science of the Total Environment, 409, 162–168.