بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

 • داداشپور، هاشم [1] استاد‌یار گروه شهرسازی، د‌انشکد‌ۀ هنر و معماری، د‌انشگاه تربیت مد‌رس.
 • داداش پور، هاشم [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • داریوش اردلان، مهندس [2]
 • دامیار، زینب [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • دامیار، سجاد [1] استادیار گروه معماری، دانشگاه پیام نور،
 • دامیار، سجاد [1] دکترای معماری دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ایلام.
 • دانش، جابر [1] دانشجوی دکتری- دانشکده هنر و معماری- دانشگاه تربیت مدرس
 • دانش پور، علیرضا [1] استادیار گروه معماری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • دانشجو، خسرو [1] استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • دانشجو، خسرو [1] استادیار دانشکده هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • دانشگر مقدم، گلرخ [1] استادیار گروه معماری، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری، همدان، ایران.
 • دیبا، داراب [1] اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎرى، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰى، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.
 • دیبا، داراب [1] استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • درری جبروتی، احسان [1] دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • دیزانی، احسان [1] کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی پردس هنرهای زبای دانشگاه تهران.
 • دژدار، امید [1] استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • دژدار، امید [1] استادیار، گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • دژدار، امید [1] دکتری معماری، عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
 • دشتکی، نجمه [1] استاد، دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • دماوندى، مجیدابراهیم [1]
 • ده بزرگی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • دهناد، نازنین [1] پژوهشگر دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران.
 • دویران، اسماعیل [1] دکترای برنامه ریزی شهری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه کارشناسی ارشد طراحی شهری، زنجان، ایران.
 • دویران، اسماعیل [1] دکتری برنامه ریزی شهری،دانشگاه تربیت مدرس.

ذ

 • ذاکرحقیقی، کیانوش [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • ذاکر حقیقی، کیانوش [1] دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.
 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار و عضو هیت علمى گروه معمارى، دانشگاه آزاد اسلامى قزوین، واحد علوم و تحقیقات، قزوین، ایران.
 • ذکری، عباس [1] استادیار ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده هنر و معماری صبا.

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیابخش، ندا [1] معماری، دانشکده هنرو معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • ضابطیان، الهام [1] دﮐﺘﺮى ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻧﻈﺮ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزى.
 • ضرابی، اصغر [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ضرغامی، اسماعیل [1] استاد، دانشکده معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید رجایى، تهران، ایران.
 • ضرغامی، اسماعیل [1] استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.
 • ضرغامی، اسماعیل [1] استاد دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ط

 • طاهباز، منصوره [1] دانشیار، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • طاهباز، منصوره [1]
 • طاهباز، منصوره [1] دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران.
 • طاهباز، منصوره [1] دانشیار گروه معمارى، دانشکده معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى، تهران، ایران.
 • طاهری، ثریا [1] کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • طاهری، جعفر [1] استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • طاهری، عباس [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، حوزه معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • طبیبیان، منوچهر [1] استاد گروه شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 • طبیبیان، منوچهر [1] استاد گروه شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده معماری و شهرسازی
 • طبیبیان، منوچهر [1] استاد گروه شهرسازى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • طغرایی، ابوالفضل [1] پژوهشگر دتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • طهوری، نیر [1] استادیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ع

غ

ف

ق

 • قادریان، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • قاسم پور، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری و شهرسازی، قزوین، ایران
 • قاسم مطلبی، دکتر [1]
 • قانونی، حسین [1] پژوهشگر برنامه‌ریزی شهری و مشاور مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان
 • قائد رحمتی، صفر [1] عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • قبادیان، وحید [1] گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران
 • قدوسی فر، هادی [1] استادیار گروه معمارى، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران
 • قرائی، آزاده [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 • قرائی، آزاده [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده عمران معماری و هنر واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • قربانی نیا، انسیه [1] استادیار دانشکده هنر و معماری، واحد تهران شرق (قیامدشت)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • قره خانی، کمال [1] کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.
 • قلی پور، مستوره [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قلیچ خانی، بهنام [1] دانش آموخته ی دکتری معماری، دانشکده‌ی هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • قلعه نویی، محمود [1] استادیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان.
 • قلعه نویی، محمود [1] دانشیار و مدیر گروه طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان.
 • قلعه نوئی، محمود [1] استادیار، مدیرگروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان.
 • قلمبردزفولی، مریم [1] دانشجوی دوره دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.)مسئول مکاتبات(
 • قلمبر دزفولی، راما [1] استادیار گروه شهرسازی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.
 • قلمبر دزفولی، مریم [1] استادیار گروه شهرسازی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، ، پردیس، ایران.(مسئول مکاتبات)
 • قلمبر دزفولی، مریم [1] دانش آموخته دکترى، گروه شهرسازى، دانشکده عمران، معمارى، هنر، دانشگاه آزاد اسﻼمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • قلندریان، ایمان [1] میدان تلویزیون- بلوار شهید منتظری- بین منتظری 5 و 7- دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه امام رضا(ع)- طبقه دوم- ایمان قلندریان
 • قنبری، جاوید [1] استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری، بخش معماری
 • قهقائی، آرمین [1]

ک

گ

ل

م

ن

و

 • وثیق، بهزاد [1] استادیار گروه معماری دانشگاه جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
 • وحدت پور، شعله [1] داﻧﺸﺠﻮى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ. مهندسی ﻣﻌﻤﺎرى، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ سپهر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • ویدا تقوائی، دکتر [2]
 • وریج کاظمی، عباس [1] پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، تهران، ایران
 • ولی بیگ، نیما [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﻣﺖ، ﮔﺮوه ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ

ه

ی

 • یزدی، مهدی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • یزدانی، سمیرا [1] کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان). اصفهان. ایران
 • یعقوبی سنقرچی، معصومه [1] دانش آموخته مقطع دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات).
 • یگانه، منصور [1] استادیار گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری.
 • یگانه، منصور [1] استادیار گروه معمارى، دانشکده هنر و معمارى، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • یوسفی، محمد [1] کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات تهران
 • یونسی، زهرا [1] میدان تلویزیون- بلوار شهید منتظری- بین منتظری 5 و 7- دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه امام رضا(ع)