دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1395، صفحه 1-112 
2. بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری

صفحه 15-26

محمدرضا سلیمانی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب