دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1395، صفحه 1-116 
4. بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری

صفحه 41-52

احسان درری جبروتی؛ امیرسعید محمودی