دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 31، پاییز 1396 
2. جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

صفحه 15-27

قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی