دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1396 
1. تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

صفحه 5-17

زهرا خدائی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداشپور؛ علی اکبر تقوایی


5. بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد

صفحه 57-66

هومن شاداب مهر؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ عزت اله مافی