دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1397، صفحه 1-108 
1. کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز

صفحه 1-18

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


3. نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

صفحه 29-38

هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان