دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1397، صفحه 1-122 
8. تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن

صفحه 97-110

مریم قلمبر دزفولی؛ محمد نقی زاده؛ حمید ماجدی