دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1398 
4. اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله

صفحه 45-58

شهرام عبادالله زاده ملکی؛ نسیم خانلو؛ کرامت الله زیاری؛ وحید شالی امینی