دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1398، صفحه 1-128 
3. ﮔﻔﺖ وﮔﻮى درون و ﺑﺮون در ﻧﮕﺮﺷﻰ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن

صفحه 35-46

سید جلیل موسوی؛ علیرضا عینی فر؛ پروین پرتوی؛ فرح حبیب