دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1399، صفحه 1-122 
8. معنای بازار تهران در تجربه زنانه

صفحه 99-112

10.30495/hoviatshahr.2020.15241

مینا بیدار؛ جهانشاه پاکزاد؛ عباس وریج کاظمی