دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 1-120 
1. سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهندس خشایار کاشانی جو