دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 1-136 
1. تراکـم ساختمانی و توسعه ی درون زا

دکتر سید غلامرضا اسلامی؛ مهندس هوتن ایروانی