دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-100 
1. ارزیـابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری

دکتر هاشم نیکو مرام؛ دکتر حسین وظیفه دوست؛ سروش خانی


2. بـررسی و تحلـیل نقـش سینـما در انتقـاد از شهر سـازی مدرن

دکتر سیامک پناهی؛ دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی؛ دکتر مهرداد نوابخش


6. برنامه ریزی توسعه درون شهری، روش ها و ضرورت ها

مهندس سید مهدی فخر احمد؛ دکتر محمدرضا پورجعفر؛ دکتر علی اکبر تقوایی


8. نقش پژوهش در فــرآیند آموزش طراحی معمــاری

دکتر محمدرضا بمانیان؛ مهندس محمد شریف شهیدی؛ مهندس مهزاد یالپانیان