دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 1-130 
4. نمادگرایی در تاج محل

صفحه 37-48

دکتر حسین سلطان زاده


6. تأویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی

صفحه 59-72

دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی؛ دکتر امیر مسعود دباغ


7. ضرورت مدیریت بحران های هویتی در فضاهای شهری

صفحه 73-82

دکتر محمد نقی زاده؛ دکتر شیرین طغیانی