دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 1-140 
9. گونه‌شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان

صفحه 87-94

دکتر مریم قاسمی سیچانی؛ دکتر غلامحسین معماریان


11. تدوین شاخص‌های موثر بر گونه‌شناسی بافت شهری

صفحه 105-112

دکتر حمید ماجدی؛ دکتر کیانوش ذاکر حقیقی؛ دکتر فرح حبیب


12. هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره‌های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن

صفحه 113-122

دکتر محمد جواد مهدوی نژاد؛ دکتر محمدرضا بمانیان؛ ندا خاکسار


14. تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی

صفحه 131-140

دکتر سید غلامرضا اسلامی؛ دکتر حامد کامل نیا؛ دکتر پیروز حناچی