دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-142 
1. معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار

صفحه 3-14

دکتر سید غلامرضا اسلامی؛ مهندس سمیه ابراهیمی


2. توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران

صفحه 15-28

مهندس احمدرضا کشتکار قلاتی؛ دکتر مجتبی انصاری؛ مهندس سجاد نازی دیزجی


4. بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظورافزایش امنیت محلی

صفحه 39-50

حدیثه عسگری تفرشی؛ دکتر بهمن ادیب زاده؛ دکتر مجتبی رفیعیان؛ سید ابراهیم حسینی


6. عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری

صفحه 63-74

مهندس مریم خستو؛ دکتر نوید سعیدی رضوانی


7. ارائه مدلی پیش بینی کننده از میزان رضایت از سفر با مترو

صفحه 75-86

دکتر مصطفی عباس زادگان؛ دکتر راضیه رضازاده؛ مریم محمدی؛ سجاد پور اشلیکی