دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 1-96 
1. سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی مطالعه موردی: تهران

صفحه 5-14

دکتر فرح حبیب؛ دکتر سید مجید نادری؛ دکتر لعلا جهانشاهلو؛ حمیده فروزانگهر


4. تحلیل شاخص‌های نفوذپذیری در بافت‌های شهری

صفحه 39-48

دکتر بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ مهندس سیامک بدر


8. اصول تجربی طراحی بناهای پایدار برای مناطق کویری

صفحه 79-84

دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهسا ممقانی قاضی جهانی