دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-94 
5. روش شناسى گزینش نرم افزارهای کاربردى شبیه ساز انرژی در حوزه معماری

صفحه 45-55

محمد مهدی غیائی؛ مجتبی مهدوی نیا؛ منصوره طاهباز؛ مجید مفیدی شمیرانی


6. نماد گرایى باغ ایرانى در دوره اسلامى

صفحه 55-63

محمدمهدی گودرزی سروش؛ مصطفی مختاباد امرئی


8. مفهوم حس زمان وکاربرد آن در طراحى شهرى

صفحه 73-82

الهام سوری؛ سینا رزاقی اصل؛ محسن فیضی