دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-122