دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 1-104