اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فرح حبیب

استاد، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران.

faculty.srbiau.ac.ir/f-habib/fa
f.habibsrbiau.ac.ir
0000-0001-8052-6229

h-index: 7