نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبادان ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تأکیدی بر نمایانگر ریخت‌شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • آپارتمان مطالعه کمّی و کیفی نقش ایوان در خانه‌های سنتی و احیاء آن در کالبد تراس‌ ( مطالعه موردی: آپارتمان‌های میان مرتبه شهر تهران ) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 21-32]
 • آپارتمان های مسکونی طراحی صحیح پنجره ها به منظور دستیابی به میزان نور روز مناسب در خانه های آپارتمانی شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]
 • آداب نظریه شهر تعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 17-22]
 • آزمون t بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسایش بصری بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 89-104]
 • آسایش حرارتی محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 59-72]
 • آسایش گرمایی فضای باز راهکار‌های طراحی اقلیمیِ معابر فضای باز (مطالعه موردی: پیاده راه‌های دانشگاه کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 33-46]
 • آسیب پذیری سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در مواقع بروز بحران زلزله (مطالعه موردی: نواحی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 5-18]
 • آسیب پذیری نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-38]
 • آسیب‌پذیری آسیب‌شناسی کالبدی منطق فضایی کلان‌شهر تهران از منظر اصول پدافند‌ غیرعامل [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 41-56]
 • آسیب‌پذیری واکاوی پیامدهای اسکان مجدد ناشی از تجمیع سکونتگاه‌های روستایی سیل‌زده مطالعه موردی روستاهای شرق استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب‌پذیری اجتماعی تحلیل ارتباط پراکنده‌رویی شهری و آسیب‌پذیری اجتماعی (موردپژوهی: نواحی شهر قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب شناسی محله های شهری آسیب شناسی پایداری محله های شهری؛ مطالعه موردی؛ منطقه یک شهر تهران با تأکید بر آسیب های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب های اجتماعی منطقه یک شهر تهران آسیب شناسی پایداری محله های شهری؛ مطالعه موردی؛ منطقه یک شهر تهران با تأکید بر آسیب های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب هاى اجتماعى تحلیل امنیت در سکونتگاه هاى غیررسمى با تاکید بر آسیب هاى اجتماعى (مطالعه موردى : محله خا ک سفید تهران) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 11-23]
 • آشفتگی تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 31-40]
 • آفتاب‌گیرهای داخلی تحلیل تأثیر آفتاب‌گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد‌ل‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 17-30]
 • آفرینش مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه «حقیقت» و «ایده»- در هنر و معماری غربی و اسلامی [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 37-46]
 • آفرینش شاعرانه آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 67-78]
 • آلایند هها تخمین میزان کاهش آلاینده های محیطی در پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین با به کارگیری دیوارهای سبز [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 75-84]
 • آمیختگی ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تأکیدی بر نمایانگر ریخت‌شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • آموزش بررسی جایگاه و اهمیت دروس پایداری رشتۀ معماری در مقطع کارشناسی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-98]
 • آموزش تبیین مدل سرزندگی دانشجویان با توجه به نقش محیط [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش تبیین مد‌‌ل سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان با توجه به نقش محیط [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • آموزش اسکیس آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 17-30]
 • آموزش بین رشته‌ای الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 75-84]
 • آموزش پایۀ طراحی سنجش امکان توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در آموزش دورۀ پایۀ طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • آموزش خلاقیت طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 75-84]
 • آموزش شهرسازی تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-12]
 • آموزش صریح تبیین میزان اثربخشی آموزش های پایه معماری به مخاطب عام نوجوان (موردپژوهی: خوانش نماهای معماری) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • آموزش ضمنی تبیین میزان اثربخشی آموزش های پایه معماری به مخاطب عام نوجوان (موردپژوهی: خوانش نماهای معماری) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • آموزش طراحی معماری بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 79-92]
 • آموزش عمومی معماری تبیین میزان اثربخشی آموزش های پایه معماری به مخاطب عام نوجوان (موردپژوهی: خوانش نماهای معماری) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • آموزش معماری الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 75-84]
 • آموزش معماری آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 17-30]
 • آموزش معماری بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 49-64]
 • آموزش معماری رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دروس طراحی دوره کارشناسی معماری(مطالعه موردی: دانشجویان طراحی معماری 5) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 35-46]
 • آموزش معماری ارزیابی کیفیت آموزش معماری از منظر مدرسان (مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • آموزش معماری ارزیابی تأثیر کاربرد طراحی پژوهی بر فرایند کارگاه‌های طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان طرح یک معماری، مقطع کارشناسی ارشد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش معماری مدل کاربرد نقد جهت بهره‌گیری از پیشینه‌ها در آموزش و طراحی معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 33-44]
 • آموزش معماری سنجش امکان توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در آموزش دورۀ پایۀ طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • آموزش معماری راهکارهای آموزشی طرح‌واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 17-28]
 • آنتروپی شانون شناسایی مولفه های مکان دوستدار کودک در محلات مسکونی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 105-116]
 • آینده پژوهی شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری شهرهای خلاق میانه اندام با استفاده از آینده پژوهی مطالعه موردی: بناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • آوارگی بررسی تأثیر اقدامات بازآفرینی بر وقوع پدیده اعیانی‌سازی در محلات ناکارآمد؛ مورد پژوهی محلات اتابک و خانی‌آباد تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 63-78]

ا

 • ابزار تحلیل شبکه شهری(UNA) تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت‌ها با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر تهران) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-48]
 • ابزاردستی بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 79-92]
 • ابعاد شهرنشینی تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • ابعاد مختلف شهری جستاری پیرامون کارآمدی تکنیک SWOT و ارائه مدل جامع پیشنهادی برای مسائل شهری (مطالعه موردی: برنامه ریزی راهبردی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 87-98]
 • ابعاد و شاخص ها ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(پژوهشی بر منطقه ۹ شهرداری مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتاق هاى زمستان نشین تأثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره هاى اتاق هاى زمستان نشین بر عمق نفوذ نور روز (مطالعه موردى: خانه هاى سنتى یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 5-18]
 • اتلاف انرژی مطالعة تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 61-70]
 • اثرات اجتماعی و اقتصادی اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه سازی در شهر تهران از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 19-34]
 • اثر معماری هستی شناسیِ معنا در آثار معماری [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 5-16]
 • اثر معماری شفاف سازی کنش بین اندیشه(ذهن) و اثر(عین) در معماری دوره ساسانیان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • اجتماعی ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 65-74]
 • اجتماع پذیری نقش اجتماع‌پذیری محیط‌های آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجتماع‌پذیری بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 109-120]
 • اجرای برنامه ارائه روشی تلفیقی برای ارزیابی طرح‌های تفصیلی شهری (مطاله موردی: طرح تفصیلی منطقه ۶ شهرداری شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • احیاء ایوان مطالعه کمّی و کیفی نقش ایوان در خانه‌های سنتی و احیاء آن در کالبد تراس‌ ( مطالعه موردی: آپارتمان‌های میان مرتبه شهر تهران ) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 21-32]
 • احیاء شهر واکاوی معنای «هویت» در سنجش پارادایم «تحلیل جایگاه حیات بخشی در بافت شهری» [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 13-26]
 • احساس تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-78]
 • احساس تعلق محلی ارزیابی تاثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی نمونه موردی: محله نارمک تهران [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 39-46]
 • احساس جمعی ارزیابی احساس جمعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 41-52]
 • اخلاق تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادراک کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • ادراک بصری بررسی نقش مولفه های بصری فرم بر ادراک و تاثیر آن بر ایجاد انگیزش در افراد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادراک زیبایی زیبایی شناسی خانه سنتی ایرانی: بازشناسایی مؤلفه‌های زیبایی بر اساس تئوری برخاسته از زمینه ( نمونه پژوهی: شهر یزد) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 67-78]
 • ادراک محیطی بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان(مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت) [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 65-78]
 • ایده معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 25-34]
 • ایده مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه «حقیقت» و «ایده»- در هنر و معماری غربی و اسلامی [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 37-46]
 • ایده و پنداره بازنگری فرآیند طراحی (رمزگشایی «قیاس» به‏عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 71-80]
 • ایران فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 35-44]
 • ایران تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-12]
 • ایران ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-36]
 • ارتباط بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • ارتفاع فضا بهینه سازی عملکرد آکوستیکی جذب کننده های صوتی با تاکید بر تناسبات و ارتفاع فضا(نمونه موردی:هنرستان زهرا مردانی آذر شهرستان تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 8-18]
 • ارتقاء خلاقیت بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 79-92]
 • ارزیابی شهر دوستدار کودک:ارزیابی ومقایسه چگونگی پاسخگوئی به اصول شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران،نمونه موردی شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 27-38]
 • ارزیابی سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در مواقع بروز بحران زلزله (مطالعه موردی: نواحی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 5-18]
 • ارزیابی بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • ارزیابی ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 5-18]
 • ارزیابی اقتصادی نقش تحلیل‌های اقتصاد مهندسی در انگیزش مشارکت بخش خصوصی جهت تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: جابه‌جایی پایانه زاینده رود اصفهان) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 101-110]
 • ارزیابی بعد از بهره‌برداری بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • ارزیابی طرح تفصیلی شهری ارائه روشی تلفیقی برای ارزیابی طرح‌های تفصیلی شهری (مطاله موردی: طرح تفصیلی منطقه ۶ شهرداری شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • ارزیابی فرم شهری تبیین شاخص‌های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 51-63]
 • ارزش‌گذاری مدیریت اراضی توسعه ‌نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (مطالعه موردی: شهر ورامین) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 61-70]
 • ارگ بم پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 5-18]
 • ارگ علیشاه تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 77-88]
 • ارومیه برنامه‌ریزی شهر ارومیه به منظور کاهش تبعات زیست محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر شهر [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 79-94]
 • ازکارافتادگی ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 29-40]
 • استاندارد زندگی تحلیل تحوّلات اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • استان گلستان واکاوی پیامدهای اسکان مجدد ناشی از تجمیع سکونتگاه‌های روستایی سیل‌زده مطالعه موردی روستاهای شرق استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • استراتژی توسعه شهری بررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 29-40]
 • استعاره بازنگری فرآیند طراحی (رمزگشایی «قیاس» به‏عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 71-80]
 • استعاره پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 71-80]
 • استفاده مجدد انطباقی ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 29-40]
 • ایستگاه مترو تجریش تهران بررسی نقش هنرهای عمومی در مطلوبیت ایستگاههای مترو تهران؛ (مطالعه موردی: ایستگاههای ولیعصر(عج) و تجریش) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-91]
 • ایستگاه مترو ولیعصر)عج( بررسی نقش هنرهای عمومی در مطلوبیت ایستگاههای مترو تهران؛ (مطالعه موردی: ایستگاههای ولیعصر(عج) و تجریش) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-91]
 • ایستگاههای مترو بررسی نقش هنرهای عمومی در مطلوبیت ایستگاههای مترو تهران؛ (مطالعه موردی: ایستگاههای ولیعصر(عج) و تجریش) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-91]
 • استیگما تاثیر نشانه های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • استمرار خلاقیت طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 75-84]
 • اسکان غیررسمى تحلیل امنیت در سکونتگاه هاى غیررسمى با تاکید بر آسیب هاى اجتماعى (مطالعه موردى : محله خا ک سفید تهران) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 11-23]
 • اسکان غیر رسمى اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-11]
 • اسلام نماد گرایى باغ ایرانى در دوره اسلامى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 55-63]
 • اصفهان تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 77-86]
 • اصفهان شهر دوستدار کودک:ارزیابی ومقایسه چگونگی پاسخگوئی به اصول شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران،نمونه موردی شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 27-38]
 • اصفهان بررسی زمینه های مؤثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تأکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-14]
 • اصفهان" بررسی تطبیقی باغ های ایرانی چهل ستون و هشت بهشت اصفهان با پارامترهای پایداری منظر در پاسخگویی به اهداف اقلیمی منطقه گرم و خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلاح بررسی جایگاه و اهمیت دروس پایداری رشتۀ معماری در مقطع کارشناسی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-98]
 • اصلاح مجدد زمین مدیریت اراضی توسعه ‌نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (مطالعه موردی: شهر ورامین) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 61-70]
 • اصل قلمرو بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 33-45]
 • اصل مرکزیت بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 33-45]
 • اصل وحدت محوربندی فضایی، سیر تجلی وحدت در کثرت در معماری خانه‌های سنتی شوشتر نمونه موردی: خانه امین زاده و خانه گازر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • اصول اکولوژی تبیین شاخص‌های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 51-63]
 • اصول دین طراحی فضایی محلات شهری با تأکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 41-52]
 • اصول طراحی وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 27-38]
 • اصول فرم شهر انسجام‌بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز* ارائۀ راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش انسجام کالبدی بر اساس نظریه‌ی پیچیدگی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]
 • اصول فنی ساخت و ساز بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن بومی پایدار لاهیجان [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 39-50]
 • اصول کالبدی تبیین معیارهای رضایتمندی از نمایشگاه‌های موقت با رویکرد بهره‌گیری از شاخص‌های کالبدی بازارهای سنتی ایرانی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 55-66]
 • اضطراب کودک تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان بر مبنای نظریه رشد اریکسون (مطالعه موردی : مجتمع های مسکونی در تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 85-98]
 • اطلاعات محیط تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو فضا در موزه هنرهای معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • اعیانی‌سازی بررسی تأثیر اقدامات بازآفرینی بر وقوع پدیده اعیانی‌سازی در محلات ناکارآمد؛ مورد پژوهی محلات اتابک و خانی‌آباد تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 63-78]
 • اعتبار تاثیر نشانه های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتماد بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-102]
 • اقتصاد‌ خلاق بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق(نمونه موردی: محله بازار شهر دزفول) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد مهندسی نقش تحلیل‌های اقتصاد مهندسی در انگیزش مشارکت بخش خصوصی جهت تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: جابه‌جایی پایانه زاینده رود اصفهان) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 101-110]
 • اقلیم جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 61-74]
 • اقلیم گرم وخشک فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 35-44]
 • اقلیم و معماری بررسی چگونگی بهره گیری از زمین در ساختمان‌های بومی بر اساس پارامترهای اقلیمی (نمونه موردی: روستاهای کندوان، دستکند میمند و بیه پیش) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 89-100]
 • الگو ارائه دیدگاههای جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 45-54]
 • الگوی پایداری تبیین الگوی پایداری اجتماعی مکان، با هدف ارتقا کیفیت مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی رفتاری بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان(مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت) [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 65-78]
 • الگوی سازماندهی فضاهای سکونتگاهی بررسی نحوه توزیع مناسب فضای خالی در بالابردن کیفیت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر تهران [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 71-82]
 • الگوی مسکن تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 97-110]
 • الگوهای رفتاری بررسی تاثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارتقاء راندمان عملکردی فضا در خانه‌های روستایی با تکیه بر نقش الگوهای رفتاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوهای شناخت تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-78]
 • الگوهاى رفتارى تأثیر متقابل الگوهاى رفتارى در احیاى هویت محیط شهر مطالعه موردى محدوده ورودی سنندج [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 63-73]
 • الگوى فعالیتى مفهوم حس زمان وکاربرد آن در طراحى شهرى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 73-82]
 • امبرتو اکو تاملی بر نشانه‌شناسی فضاهای ورودی خانه‌های دوره قاجار شهر قزوین از دیدگاه فردینان‌دو سوسور، چارلز سندرس پیرس و امبرتو اکو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 79-96]
 • امر‌فرهنگی تبیین مؤلفه های امر‌نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری (مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیر انتقادی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امر‌نمایشی تبیین مؤلفه های امر‌نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری (مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیر انتقادی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمنی نقش فضای عمومی شهری در افزایش ایمنی اجتماع (مطالعه موردی: محله ساغر یسازان و گلسار رشت) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 5-16]
 • ایمنی اجتماعی نقش فضای عمومی شهری در افزایش ایمنی اجتماع (مطالعه موردی: محله ساغر یسازان و گلسار رشت) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 5-16]
 • امنیت تحلیل امنیت در سکونتگاه هاى غیررسمى با تاکید بر آسیب هاى اجتماعى (مطالعه موردى : محله خا ک سفید تهران) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 11-23]
 • امنیت نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز) [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 71-80]
 • امنیت سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز ) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 49-62]
 • امنیت نقش فضای عمومی شهری در افزایش ایمنی اجتماع (مطالعه موردی: محله ساغر یسازان و گلسار رشت) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 5-16]
 • امنیت طراحى فضاى شهرى به منظور ایجاد امنیت بیشتر براى کودکان در ایران با استفاده از تجربیات جهانى در این رابطه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 85-96]
 • امنیت بانوان ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 65-74]
 • امنیت تصرف تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه) [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 5-16]
 • امنیت محیطی بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 89-104]
 • انتقادی تبیین مؤلفه های امر‌نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری (مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیر انتقادی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندیشه دینی شفاف سازی کنش بین اندیشه(ذهن) و اثر(عین) در معماری دوره ساسانیان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • اندیشه سیاسی شفاف سازی کنش بین اندیشه(ذهن) و اثر(عین) در معماری دوره ساسانیان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • اندیشه طراحی" مطالعه تطبیقی سه نسل آموزش دانشگاهی معماری از سه منظر روند، دانش و اندیشه طراحی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 59-72]
 • اندیشه عرفانی شفاف سازی کنش بین اندیشه(ذهن) و اثر(عین) در معماری دوره ساسانیان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • اندیشه فلسفی شفاف سازی کنش بین اندیشه(ذهن) و اثر(عین) در معماری دوره ساسانیان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • انرژی طراحی معماری با رویکرد بهره‌گیری از روشنایی ‌طبیعی رویکردی در طراحی کتابخانه برای شهر تهران [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 55-64]
 • انرژی صوتی بهینه سازی هندسه فضاهای معماری برای دستیابی به عملکرد حرارتی با استفاده از اثر ترمواکوستیک [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 63-70]
 • انرژی کارائی روش شناسى گزینش نرم افزارهای کاربردى شبیه ساز انرژی در حوزه معماری [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 45-55]
 • انرژى مصرفى ساختمان روش شناسى گزینش نرم افزارهای کاربردى شبیه ساز انرژی در حوزه معماری [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 45-55]
 • انسان بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • انسان بررسی نقش مولفه های بصری فرم بر ادراک و تاثیر آن بر ایجاد انگیزش در افراد [(مقالات آماده انتشار)]
 • انسجام فضاهای عمومی تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 5-18]
 • انسجام کالبدی انسجام‌بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز* ارائۀ راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش انسجام کالبدی بر اساس نظریه‌ی پیچیدگی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]
 • انگیزش بخش خصوصی نقش تحلیل‌های اقتصاد مهندسی در انگیزش مشارکت بخش خصوصی جهت تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: جابه‌جایی پایانه زاینده رود اصفهان) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 101-110]
 • اوقات فراغت تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 47-58]
 • اولویت‌ها و راهکارها ارزیابی کیفیت آموزش معماری از منظر مدرسان (مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]

ب

 • بازار تهران معنای بازار تهران در تجربه زنانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازار دزفول بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق(نمونه موردی: محله بازار شهر دزفول) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازار سنتی تبیین معیارهای رضایتمندی از نمایشگاه‌های موقت با رویکرد بهره‌گیری از شاخص‌های کالبدی بازارهای سنتی ایرانی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 55-66]
 • بازآفرینی بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق(نمونه موردی: محله بازار شهر دزفول) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازآفرینی شهری تبیین سیاست‌های فرهنگی تاثیرگذار بر بازآفرینی شهری فرهنگ محور (با تاکید بر تجارب بازآفرینی شهری استانبول ترکیه) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 95-109]
 • بازآفرینی شهری اولویت بندی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری در محدوده های بازآفرینی شده تاریخی (نمونه موردی: محدوده تاریخی زندیه شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازآفرینی شهری فرهنگ محور تبیین سیاست‌های فرهنگی تاثیرگذار بر بازآفرینی شهری فرهنگ محور (با تاکید بر تجارب بازآفرینی شهری استانبول ترکیه) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 95-109]
 • باز زنده سازی باز زنده سازی در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری ساکنین (مطالعه موردی: محله اوچدکان اردبیل) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 81-92]
 • باز زنده سازى باز زنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 77-84]
 • بازی کودک تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان بر مبنای نظریه رشد اریکسون (مطالعه موردی : مجتمع های مسکونی در تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 85-98]
 • باغ مقایسه تطبیقی مولفه های غنای حسی دوره گذار باغ به پارک در تهران (مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • باغ ایرانی نماد گرایى باغ ایرانى در دوره اسلامى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 55-63]
 • باغ ایرانی بازیابی طرح تک محوری چهارباغ ایرانی [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 19-34]
 • باغ پاسارگاد بازیابی طرح تک محوری چهارباغ ایرانی [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 19-34]
 • با غشهر بررسی زمینه های مؤثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تأکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-14]
 • باغ گلستان تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 47-58]
 • بافت تاریخی هویّت شهر و کمال‌بخشی به بافت تاریخی آن (مطالعه موردی: مشهد مقدّس) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 19-34]
 • بافت تاریخی بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 89-104]
 • بافت سنتی شهر تبریز تبیین مفاهیم موسیقیایی بافت سنتی شهر یزد در مقایسه با بافت سنتی شهرتبریز [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 110-101]
 • بافت سنتی شهر یزد تبیین مفاهیم موسیقیایی بافت سنتی شهر یزد در مقایسه با بافت سنتی شهرتبریز [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 110-101]
 • بافت فرسوده رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 19-28]
 • بافت قدیم باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 19-28]
 • بافت کهن باز زنده سازی در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری ساکنین (مطالعه موردی: محله اوچدکان اردبیل) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 81-92]
 • بافت ناکارآمد شهری تبیین ارتباط رضایتمندی ساکنان با اقدامات نوسازی شهر تهران در فاصله سال‌های 92-1388 (محلات مقدم، هاشمی و تختی) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 61-76]
 • بافت‌های فرسوده سنجش میزان تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست‌های توسعه درونی شهر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 27-36]
 • بیان‌سازه‌ای بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست مدرن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بانوان تبیین و بازتولید قدرتهای موثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باورهای فراشناختی رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دروس طراحی دوره کارشناسی معماری(مطالعه موردی: دانشجویان طراحی معماری 5) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 35-46]
 • بخش مرکزی شهر رشت تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 19-30]
 • برآورد سرانه برنامه ریزی فرهنگی و ارائه شیوه محاسبه سرانه برای طراحی موزه (نمونه موردی : موزه شهدای شهر شیراز) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 85-96]
 • برج مخابراتی تأثیر معماری برج‌های مخابراتی در ایجاد حس تعلق به شهر(برج مخابراتی میلاد) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 71-80]
 • برج میلاد تأثیر معماری برج‌های مخابراتی در ایجاد حس تعلق به شهر(برج مخابراتی میلاد) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 71-80]
 • برچسب تاثیر نشانه های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‏دهی مشارکتی مدل پیشنهادی مشارکت کاربر در فرآیند برنامه‏د‏هی مدرسه‏ی اجتماعی نمونه موردی: دبستان ام‏البنین در محله‏ی ملاصدرای اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‏دهی معماری مدل پیشنهادی مشارکت کاربر در فرآیند برنامه‏د‏هی مدرسه‏ی اجتماعی نمونه موردی: دبستان ام‏البنین در محله‏ی ملاصدرای اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه ریزی شهری بررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 29-40]
 • برنامه ریزی کاربری زمین برنامه ریزی کاربری زمین در راستای توسعه پایدار محله ای با تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی (مطالعه موردی: محله دروس، تهران) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 5-18]
 • برنامه‌ریزی کاربری هوشمند تحلیل کاربری هوشمند در نواحی با قابلیت توسعه با بهره گیری از مدل *LUCIS (نمونه موردی: منطقه 22 کلانشهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-16]
 • برنامه‌ریزی کالبدی نقش مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 37-50]
 • برنامه ریزی وکالتی قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 49-60]
 • برنامه‌ی کارکردی نسبت ضرورت و آزادی برنامه در تبیین دستگاه رفتار- فضا (مطالعه‌ی موردی فضاهای بینابین کتابخانه‌های ملی و دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 93-106]
 • بزرگراه سبز تبیین رابطه خاطره انگیزی بزرگرا ه های درون شهری با طرحواره های ذهنی مکانی اجتماعی ناظرین(مطالعه موردی:بزرگراه های مدرس، چمران و حقانی) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-86]
 • بیش فعالی تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 23-35]
 • بلوار محله ای طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: بلوار بین محله ای) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 15-24]
 • بناب شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری شهرهای خلاق میانه اندام با استفاده از آینده پژوهی مطالعه موردی: بناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنیان های شکل گیری تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 31-40]
 • بندر رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 41-54]
 • بهره گیری از زمین بررسی چگونگی بهره گیری از زمین در ساختمان‌های بومی بر اساس پارامترهای اقلیمی (نمونه موردی: روستاهای کندوان، دستکند میمند و بیه پیش) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 89-100]
 • بهشت نماد گرایى باغ ایرانى در دوره اسلامى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 55-63]
 • بهینه سازی آئرودینامیک شبیه سازی جریان در تونل باد و بهینه سازی شکل آئرودینامیک ساختمان‌های بلند برای بهبود ضریب پسا تحت تأثیر نیروی باد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 63-80]
 • بهینه‌سازی کارکرد انرژی بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 73-89]
 • بهینه سازی مصرف انرژی برنامه ریزی کاربری زمین در راستای توسعه پایدار محله ای با تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی (مطالعه موردی: محله دروس، تهران) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 5-18]
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی تحلیل تأثیر آفتاب‌گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد‌ل‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 17-30]
 • بهینه سازی مصرف مصالح طراحی سازه های پیش ساخته و پایدار با رسوب نمک با الهام از الگوی بهینه سازی مصرف مصالح در استخوان ترابکولار انسان [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-12]
 • بوستان نهج البلاغه هویت و حس تعلق مکانی در فضاهای عمومی جدید الاحداث شهری (بوستان نهج البلاغه- تهران) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 81-92]
 • بومی نقش محوری فضای باز در تحقق معماری پایدار [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 81-90]
 • بومی‌سازی دانش طراحی شهری در ایران و چالش‌های پیش‌رو [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 37-48]
 • بوم‌شهر برنامه‌ریزی شهر ارومیه به منظور کاهش تبعات زیست محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر شهر [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 79-94]

پ

 • پایائی نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-38]
 • پایتخت تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 77-86]
 • پایداری اجتماعی مشارکت شهروندان؛ کلید توسعه پایدار اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: محله باغشاه شهر شیراز [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 81-96]
 • پایداری اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهری و روستایی منطقه عسلویه) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 77-88]
 • پایداری اجتماعی بازشناسی مؤلفه‌های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (مطالعه موردی: محله اباذر، تهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 31-42]
 • پایداری اجتماعی تبیین الگوی پایداری اجتماعی مکان، با هدف ارتقا کیفیت مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایداری زیست محیطی بررسی جایگاه و اهمیت دروس پایداری رشتۀ معماری در مقطع کارشناسی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-98]
 • پایداری شهری پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 5-18]
 • پایدارى عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 23-33]
 • پیاده راه تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 19-30]
 • پیاده راه راهکار‌های طراحی اقلیمیِ معابر فضای باز (مطالعه موردی: پیاده راه‌های دانشگاه کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 33-46]
 • پیاده راه اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه سازی در شهر تهران از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 19-34]
 • پیاده راه 17 شهریور اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه سازی در شهر تهران از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 19-34]
 • پیاده راه سازی اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه سازی در شهر تهران از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 19-34]
 • پارادایم تبیین تأثیرات پارادایم بر تغییرات فرم در معماری معاصر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]
 • پارامترهای اقلیمی بررسی چگونگی بهره گیری از زمین در ساختمان‌های بومی بر اساس پارامترهای اقلیمی (نمونه موردی: روستاهای کندوان، دستکند میمند و بیه پیش) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 89-100]
 • پارک مقایسه تطبیقی مولفه های غنای حسی دوره گذار باغ به پارک در تهران (مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارک باغ بلند آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 67-78]
 • پارک بانوان سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز ) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 49-62]
 • پارک ساعی تهران ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 65-74]
 • پارکینگ طبقاتی تخمین میزان کاهش آلاینده های محیطی در پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین با به کارگیری دیوارهای سبز [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 75-84]
 • پیامدهای وقوع بررسی تأثیر اقدامات بازآفرینی بر وقوع پدیده اعیانی‌سازی در محلات ناکارآمد؛ مورد پژوهی محلات اتابک و خانی‌آباد تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 63-78]
 • پدافند‌غیرعامل آسیب‌شناسی کالبدی منطق فضایی کلان‌شهر تهران از منظر اصول پدافند‌ غیرعامل [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 41-56]
 • پدیدارشناسی خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنی‌گزینی در کلاس طراحی معماری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-78]
 • پدیدارشناسی ﮔﻔﺖ وﮔﻮى درون و ﺑﺮون در ﻧﮕﺮﺷﻰ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-46]
 • پدیدارشناسی معنای بازار تهران در تجربه زنانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پدیدار شناسی جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • پدیده مکان ﮔﻔﺖ وﮔﻮى درون و ﺑﺮون در ﻧﮕﺮﺷﻰ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-46]
 • پراکندگی و فشردگی شهری بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره [(مقالات آماده انتشار)]
 • پراکنده‌رویی شهری تحلیل ارتباط پراکنده‌رویی شهری و آسیب‌پذیری اجتماعی (موردپژوهی: نواحی شهر قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیرانشهر بررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 29-40]
 • پرسپکتیو پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 71-80]
 • پیشران شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری شهرهای خلاق میانه اندام با استفاده از آینده پژوهی مطالعه موردی: بناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشینۀ طراحی مدل کاربرد نقد جهت بهره‌گیری از پیشینه‌ها در آموزش و طراحی معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 33-44]
 • پنجره کلاس درس کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مصرف انرژی فضاهای آموزشی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 17-30]
 • پیوستگی ساختمان و شهر تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 5-18]
 • پوسته خارجی مطالعة تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 61-70]
 • پیوند عملکردی در شهر تأثیر معماری برج‌های مخابراتی در ایجاد حس تعلق به شهر(برج مخابراتی میلاد) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 71-80]
 • پیوندهای اجتماعی تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-17]

ت

 • تاب آوری نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-38]
 • تاب آوری ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(پژوهشی بر منطقه ۹ شهرداری مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب آوری اجتماعی اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • تاب‌آوری در برابر سوانح توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تادئوس قدیس جستجویی در پیشینه مجموعه رهبانی تادئوس قدیس [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 15-26]
 • تاریخگرائی واکاوی تاریخگرائی در کتب تالیفی دهۀ 80 ه.ش. حوزۀ معماری معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاکسونومی عددی سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در مواقع بروز بحران زلزله (مطالعه موردی: نواحی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 5-18]
 • تأویل مکالمه انسان و مکان مقدّس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 65-74]
 • تبریز تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 77-86]
 • تبریز سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز ) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 49-62]
 • تبریز تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 47-58]
 • تجارب روزمره تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]
 • تجربه زنانه معنای بازار تهران در تجربه زنانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجربه گردشگر فرهنگی تحلیلی بر تأثیر مکان های گردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی(مطالعه موردی: شهر پاریس) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 31-44]
 • تجزیه و تحلیل کیفی کاربرد روش کیفی تصمیم گیری چند معیارۀ «تصمیم ماهرانه DEX» در معماری و شهرسازی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 91-102]
 • تجلّی تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجلیات و مصادیق اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری» [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • تجمیع روستاها واکاوی پیامدهای اسکان مجدد ناشی از تجمیع سکونتگاه‌های روستایی سیل‌زده مطالعه موردی روستاهای شرق استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحقق‌پذیری نقش تحلیل‌های اقتصاد مهندسی در انگیزش مشارکت بخش خصوصی جهت تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: جابه‌جایی پایانه زاینده رود اصفهان) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 101-110]
 • تحلیل رگرسیونی تحلیل ارتباط پراکنده‌رویی شهری و آسیب‌پذیری اجتماعی (موردپژوهی: نواحی شهر قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل ساختاری نقش اجتماع‌پذیری محیط‌های آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل شبکه ای اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • تحلیل عاملی ارزیابی مؤلفه‌های موثرمؤثر برارتقاءکیفیت فضای معماری درکتابخانه‌های عمومی (نمونه موردی کتابخانه مرکزی همدان) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 39-51]
 • تحلیل عاملی تحلیل ارتباط پراکنده‌رویی شهری و آسیب‌پذیری اجتماعی (موردپژوهی: نواحی شهر قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل عاملی بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل عاملی توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل عامل اکتشافی تبیین ارتباط رضایتمندی ساکنان با اقدامات نوسازی شهر تهران در فاصله سال‌های 92-1388 (محلات مقدم، هاشمی و تختی) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 61-76]
 • تحلیل کیفی ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 45-56]
 • تحلیل گفتمان گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • تحولات جهانی ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 63-76]
 • تحولات کالبدی تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 51-62]
 • تخیل تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-78]
 • تخمین محدوده آسایش محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 59-72]
 • تخمین مساحت برنامه ریزی فرهنگی و ارائه شیوه محاسبه سرانه برای طراحی موزه (نمونه موردی : موزه شهدای شهر شیراز) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 85-96]
 • تدبر تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • تراز شدت صوت بهینه سازی عملکرد آکوستیکی جذب کننده های صوتی با تاکید بر تناسبات و ارتفاع فضا(نمونه موردی:هنرستان زهرا مردانی آذر شهرستان تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 8-18]
 • تراس مطالعه کمّی و کیفی نقش ایوان در خانه‌های سنتی و احیاء آن در کالبد تراس‌ ( مطالعه موردی: آپارتمان‌های میان مرتبه شهر تهران ) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 21-32]
 • تزیینات اسلامی ارائه دیدگاههای جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 45-54]
 • تزئینات بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست مدرن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تشبیه بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • تصمیم کاربرد سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری فضایی در برنامه‌ریزی شهری [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 35-42]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره مکان‌یابی پارک‌های بزرگ مقیاس برای مراکز شهری با استفاده از فرایند سه مرحله‌ایِ تحلیل سلسله مراتبی- شبکه‌ای (مطالعه موردی: منطقه 8 (تاریخی – فرهنگی) شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 5-16]
 • تصمیم‌گیری هوشمند نقش مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 37-50]
 • تصوّر آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 17-30]
 • تصویر ذهنی تحلیل گونه شناسانه عوامل مؤثر بر خوانایی نشانه های شهری )مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)ع( تهران محدوده میدان ونک تا میدان تجریش( [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 61-74]
 • تصوف تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 77-88]
 • تعادل جنسیتی خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (نمونه های موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعادل منطقه‌ای بررسی سیستم شهری استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 79-94]
 • تعادل و هماهنگی تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی (محله) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 13-20]
 • تعاملات اجتماعی تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین ، (مطالعه موردی : سه مجتمع مسکونی در اصفهان) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 83-92]
 • تعاملات اجتماعی طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: بلوار بین محله ای) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 15-24]
 • تعاملات اجتماعی بررسی رابطه‌ی خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 29-40]
 • تعاملات اجتماعی بازشناسی مؤلفه‌های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (مطالعه موردی: محله اباذر، تهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 31-42]
 • تعاملات اجتماعی بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 5-15]
 • تعاملات اجتماعی رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • تعاملات اجتماعی ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی-اجتماعی بر حس مکان در فضاهای باز مجتمع مسکونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعاملات اجتماعی نقش اجتماع‌پذیری محیط‌های آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعاملات اجتماعی بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 109-120]
 • تعامل جهانی–منطقه ای جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 15-27]
 • تعریض معابر بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 57-66]
 • تعریف شهر تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • تعلق مکانی دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 43-54]
 • تغییرات مفهوم حس زمان وکاربرد آن در طراحى شهرى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 73-82]
 • تغییر تد‌ریجی تبیین شاخص‌های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 51-63]
 • تفسیر مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 5-12]
 • تفکر اسلامی طراحی فضایی محلات شهری با تأکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 41-52]
 • تفکیک جنسیتی سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز ) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 49-62]
 • تکنیک SWOT جستاری پیرامون کارآمدی تکنیک SWOT و ارائه مدل جامع پیشنهادی برای مسائل شهری (مطالعه موردی: برنامه ریزی راهبردی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 87-98]
 • تکنیک TOPSIS سنجش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری کلانشهر *TOPSIS تهران با استفاده از تکنیک [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 47-60]
 • تکنیک دلفی شناسایی مولفه های مکان دوستدار کودک در محلات مسکونی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 105-116]
 • تمایل برای مشارکت تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه) [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 5-16]
 • تناسبات بهینه سازی عملکرد آکوستیکی جذب کننده های صوتی با تاکید بر تناسبات و ارتفاع فضا(نمونه موردی:هنرستان زهرا مردانی آذر شهرستان تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 8-18]
 • تناسبات هندسی مطالعه مقایسه‌ای کاروانسراهای درون شهری و برون شهری اصفهان در گستره‌ی کالبد معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 103-116]
 • تنزیه بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • تنوع اجتماعی ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تأکیدی بر نمایانگر ریخت‌شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • تهران بررسی نحوه توزیع مناسب فضای خالی در بالابردن کیفیت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر تهران [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 71-82]
 • تهران هویت و حس تعلق مکانی در فضاهای عمومی جدید الاحداث شهری (بوستان نهج البلاغه- تهران) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 81-92]
 • تهران اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه سازی در شهر تهران از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 19-34]
 • توانمندسازی قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 49-60]
 • توانمندسازى اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-11]
 • توزیع فضایی توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه هویّت شهر و کمال‌بخشی به بافت تاریخی آن (مطالعه موردی: مشهد مقدّس) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 19-34]
 • توسعه اجتماع قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 49-60]
 • توسعه پایدار تحلیل تأثیر آفتاب‌گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد‌ل‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 17-30]
 • توسعه پایدار رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 41-54]
 • توسعه پایدار اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • توسعه پایدار آسیب شناسی پایداری محله های شهری؛ مطالعه موردی؛ منطقه یک شهر تهران با تأکید بر آسیب های اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه پایدار اجتماعی تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 19-30]
 • توسعه پایدار محلی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهری و روستایی منطقه عسلویه) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 77-88]
 • توسعه حمل و نقل گرا بررسی نقش هنرهای عمومی در مطلوبیت ایستگاههای مترو تهران؛ (مطالعه موردی: ایستگاههای ولیعصر(عج) و تجریش) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-91]
 • توسعه حمل‌و‌نقل محور تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 63-76]
 • توسعه درونی سنجش میزان تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست‌های توسعه درونی شهر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 27-36]
 • توسعه درون زا اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-11]
 • توسعه محیطی نظریه شهر تعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 17-22]
 • توسعه محله ای پایدار برنامه ریزی کاربری زمین در راستای توسعه پایدار محله ای با تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی (مطالعه موردی: محله دروس، تهران) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 5-18]

ج

 • جابه‌جایی سکونتگاه‌ واکاوی پیامدهای اسکان مجدد ناشی از تجمیع سکونتگاه‌های روستایی سیل‌زده مطالعه موردی روستاهای شرق استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جایگزینی اقشار اجتماعی باز زنده سازی در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری ساکنین (مطالعه موردی: محله اوچدکان اردبیل) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 81-92]
 • جامعه شناسی شهر تهران در آثار سینمایی دهه ی 40 از منظر جامعه شناسی سینما با تاکید بر فیلم خشت و آینه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 79-90]
 • جامعه معاصر ایران ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 63-76]
 • جداره سبز تبیین رابطه خاطره انگیزی بزرگرا ه های درون شهری با طرحواره های ذهنی مکانی اجتماعی ناظرین(مطالعه موردی:بزرگراه های مدرس، چمران و حقانی) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-86]
 • جذب کننده بهینه سازی هندسه فضاهای معماری برای دستیابی به عملکرد حرارتی با استفاده از اثر ترمواکوستیک [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 63-70]
 • جذب‌کننده صفحه ای بهینه سازی عملکرد آکوستیکی جذب کننده های صوتی با تاکید بر تناسبات و ارتفاع فضا(نمونه موردی:هنرستان زهرا مردانی آذر شهرستان تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 8-18]
 • جریان‌های فکری بررسی میزان درک عمومی از دسته‌بندی جریان‌های فکری معماری معاصر ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 79-88]
 • جرم بررسی شاخص های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم نمونه موردی: مجتمع های تجاری شهر یزد [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 63-70]
 • جرم حرارتی بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 73-89]
 • جزیره کیش باز زنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 77-84]
 • جنسیت خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (نمونه های موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانی سازی جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 15-27]
 • جهت گیری تحلیل و بررسی نظریه پیرنیا درباره رون اصفهانی در فضای شهری و معماری سنتی اصفهان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 53-64]

چ

 • چارلزسندرس پیرس تاملی بر نشانه‌شناسی فضاهای ورودی خانه‌های دوره قاجار شهر قزوین از دیدگاه فردینان‌دو سوسور، چارلز سندرس پیرس و امبرتو اکو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 79-96]
 • چیدمان فضا رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 19-28]
 • چیدمان فضا تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت‌ها با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر تهران) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-48]
 • چیدمان فضا تأثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 21-36]
 • چیدمان قطعات مدیریت اراضی توسعه ‌نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (مطالعه موردی: شهر ورامین) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 61-70]
 • چرخه یادگیری کلب بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 49-64]
 • چرخه اسکیس آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 17-30]
 • چرخۀ فرهنگ - طبیعت نقش دلالت‌های فرهنگی اجتماعی بر شکل خیمه (مطالعه موردی: سیاچادر بختیاری و آغچ اوی ترکمن) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • چهارایوانی تحول فضایی در معماری مسجد چهارایوانی نسبت به مسجد شبستانی (مطالعه موردی: مسجد جامع اصفهان) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 75-86]
 • چهارباغ بازیابی طرح تک محوری چهارباغ ایرانی [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 19-34]

ح

 • حیاء تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیات بخشی واکاوی معنای «هویت» در سنجش پارادایم «تحلیل جایگاه حیات بخشی در بافت شهری» [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 13-26]
 • حاشیه نشینى اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 5-11]
 • حیاط تحلیل نقش حیاط در ساختار فضایی خانه های ایرانی با بهره گیری از روش نحو فضا (Space Syntax) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 97-108]
 • حاکمیت گفتمان نگرشی جامعه شناسانه بر معماری خانه‌های تاریخی کاشان [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 49-62]
 • حدود رشد شهر ارزیابی تعریف حدود رشد شهر در طرح های توسعه شهری ایران (از طریق پایش 11 گونه شهری) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 25-36]
 • حس تعلق تأثیر معماری برج‌های مخابراتی در ایجاد حس تعلق به شهر(برج مخابراتی میلاد) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 71-80]
 • حس تعلق رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • حس تعلق به مکان تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • حس در خانه بودن (راحتی در مکان) جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • حس مکان دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 43-54]
 • حس مکان ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی-اجتماعی بر حس مکان در فضاهای باز مجتمع مسکونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حضورپذیری تبیین و بازتولید قدرتهای موثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حضور پذیری نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در حضور پذیری سالمندان (مطالعه موردی : شهرک اکباتان) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • حفاظت از میراث ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-36]
 • حقیقت مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه «حقیقت» و «ایده»- در هنر و معماری غربی و اسلامی [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 37-46]
 • حکمروایی چندسطحی حکمروایی چندسطحی منطقه‌ی کلان‌شهری در راستای رویکرد نومنطقه گرایی* (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 27-39]
 • حکمروایی شهری بررسی تأثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • حمل و نقل کارا برنامه‌ریزی شهر ارومیه به منظور کاهش تبعات زیست محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر شهر [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 79-94]
 • حم لونقل همگانی بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 57-66]

خ

 • خیابان نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز) [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 71-80]
 • خیابان بوعلی قزوین تخمین میزان کاهش آلاینده های محیطی در پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین با به کارگیری دیوارهای سبز [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 75-84]
 • خیابان چهارباغ عباسی اصفهان ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخص‌های شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان*) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 67-78]
 • خیابان‌های مرکزی تهران تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت‌ها با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر تهران) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-48]
 • خیابان ولیعصر(عج) تهران تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 5-18]
 • خاستگاه معنا هستی شناسیِ معنا در آثار معماری [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 5-16]
 • خاصیت پیزوالکتریک استخوان طراحی سازه های پیش ساخته و پایدار با رسوب نمک با الهام از الگوی بهینه سازی مصرف مصالح در استخوان ترابکولار انسان [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-12]
 • خاطرات جمعی ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 45-56]
 • خاطره انگیزی تبیین رابطه خاطره انگیزی بزرگرا ه های درون شهری با طرحواره های ذهنی مکانی اجتماعی ناظرین(مطالعه موردی:بزرگراه های مدرس، چمران و حقانی) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-86]
 • خاطره جمعی رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • خاک سفید تحلیل امنیت در سکونتگاه هاى غیررسمى با تاکید بر آسیب هاى اجتماعى (مطالعه موردى : محله خا ک سفید تهران) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 11-23]
 • خانه تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 51-62]
 • خانه مطالعه کمّی و کیفی نقش ایوان در خانه‌های سنتی و احیاء آن در کالبد تراس‌ ( مطالعه موردی: آپارتمان‌های میان مرتبه شهر تهران ) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 21-32]
 • خانه ایرانی تحلیل نقش حیاط در ساختار فضایی خانه های ایرانی با بهره گیری از روش نحو فضا (Space Syntax) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 97-108]
 • خانه روستایی بررسی تاثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارتقاء راندمان عملکردی فضا در خانه‌های روستایی با تکیه بر نقش الگوهای رفتاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانه سنتی زیبایی شناسی خانه سنتی ایرانی: بازشناسایی مؤلفه‌های زیبایی بر اساس تئوری برخاسته از زمینه ( نمونه پژوهی: شهر یزد) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 67-78]
 • خانه‌های تاریخی نگرشی جامعه شناسانه بر معماری خانه‌های تاریخی کاشان [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 49-62]
 • خانه‌های سنتی شوشتر محوربندی فضایی، سیر تجلی وحدت در کثرت در معماری خانه‌های سنتی شوشتر نمونه موردی: خانه امین زاده و خانه گازر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • خانه های معاصر دزفول جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 61-74]
 • خط آسمان شهری تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 31-40]
 • خط آسمان شهرهای مدرن تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 31-40]
 • خلاقیت اجتماعی تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]
 • خلقت وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 27-38]
 • خلق معنی رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • خلوت قلمروپایی در سکونتگاههای دانشجویی (مطالعه موردی: خوابگاه فاطمیه کوی دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • خلوت بررسی رابطه‌ی خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 29-40]
 • خیمه آغچ اوی نقش دلالت‌های فرهنگی اجتماعی بر شکل خیمه (مطالعه موردی: سیاچادر بختیاری و آغچ اوی ترکمن) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • خیمه سیاچادر نقش دلالت‌های فرهنگی اجتماعی بر شکل خیمه (مطالعه موردی: سیاچادر بختیاری و آغچ اوی ترکمن) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • خوابگاه فاطمیه قلمروپایی در سکونتگاههای دانشجویی (مطالعه موردی: خوابگاه فاطمیه کوی دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • خودشناسی خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنی‌گزینی در کلاس طراحی معماری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-78]

د

 • دانش طراحی مطالعه تطبیقی سه نسل آموزش دانشگاهی معماری از سه منظر روند، دانش و اندیشه طراحی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 59-72]
 • دانشکده معماری تبیین الگوی پایداری اجتماعی مکان، با هدف ارتقا کیفیت مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشکده هنر و معماری ارزیابی کیفیت آموزش معماری از منظر مدرسان (مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • دیدگاه کنش متقابل ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از دیدگاه کنش متقابل در مراکز چند منظوره شهری (نمونه موردی: مرکز چند منظوره کوروش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیدهای پی در پی تبیین رابطه خاطره انگیزی بزرگرا ه های درون شهری با طرحواره های ذهنی مکانی اجتماعی ناظرین(مطالعه موردی:بزرگراه های مدرس، چمران و حقانی) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-86]
 • درصد فضای خالی بررسی نحوه توزیع مناسب فضای خالی در بالابردن کیفیت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر تهران [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 71-82]
 • دروس بررسی جایگاه و اهمیت دروس پایداری رشتۀ معماری در مقطع کارشناسی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-98]
 • دزفول بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 5-15]
 • دستمایه های طراحی فرانمایی در تجربه معماری ایرانی [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 17-24]
 • دستورالعمل طراحى طراحى فضاى شهرى به منظور ایجاد امنیت بیشتر براى کودکان در ایران با استفاده از تجربیات جهانى در این رابطه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 85-96]
 • دلالت مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 5-12]
 • دلالت نقش دلالت‌های فرهنگی اجتماعی بر شکل خیمه (مطالعه موردی: سیاچادر بختیاری و آغچ اوی ترکمن) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • دلبستگی به مکان تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-17]
 • دلبستگی مکانی دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 43-54]
 • دلفی فازی اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • دمای تابشی محیط راهکار‌های طراحی اقلیمیِ معابر فضای باز (مطالعه موردی: پیاده راه‌های دانشگاه کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 33-46]
 • دهه ی 40 شهر تهران در آثار سینمایی دهه ی 40 از منظر جامعه شناسی سینما با تاکید بر فیلم خشت و آینه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 79-90]
 • دیوار ترومب آبی بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 73-89]
 • دیوار سبز تخمین میزان کاهش آلاینده های محیطی در پارکینگ طبقاتی بوعلی قزوین با به کارگیری دیوارهای سبز [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 75-84]
 • دیوار سنگی بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 73-89]
 • دیوان عدالت اداری ارزیابی مصوبات ابطال شده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در دیوان عدالت اداری «از ابتدا تاکنون» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 91-100]
 • دیوید سیمون جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • دوران قاجار تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 51-62]
 • دوران قاجاریه جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 61-74]
 • دوره انتقال ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 63-76]
 • دوره بازگشت سرمایه تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • دوره بندی واکاوی تاریخگرائی در کتب تالیفی دهۀ 80 ه.ش. حوزۀ معماری معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوره ساسانیان شفاف سازی کنش بین اندیشه(ذهن) و اثر(عین) در معماری دوره ساسانیان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • دوره گذار مقایسه تطبیقی مولفه های غنای حسی دوره گذار باغ به پارک در تهران (مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دورۀ ایلخانی مقایسۀ گستردگی شهر تبریز در دوره‌های ایلخانی، صفوی و قاجار با استناد بر مستندات تاریخی [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 57-70]
 • دورۀ صفوی مقایسۀ گستردگی شهر تبریز در دوره‌های ایلخانی، صفوی و قاجار با استناد بر مستندات تاریخی [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 57-70]
 • دورۀ قاجار مقایسۀ گستردگی شهر تبریز در دوره‌های ایلخانی، صفوی و قاجار با استناد بر مستندات تاریخی [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 57-70]

ذ

 • ذهن تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-78]
 • ذهنیت تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 51-62]

ر

 • راندمان عملکردی بررسی تاثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارتقاء راندمان عملکردی فضا در خانه‌های روستایی با تکیه بر نقش الگوهای رفتاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رای هیاًت عمومیدیوان ارزیابی مصوبات ابطال شده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در دیوان عدالت اداری «از ابتدا تاکنون» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 91-100]
 • راهبرد شناسایی تعارضات کاربری (LUCIS) تحلیل کاربری هوشمند در نواحی با قابلیت توسعه با بهره گیری از مدل *LUCIS (نمونه موردی: منطقه 22 کلانشهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-16]
 • ریخت شناسی رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 19-28]
 • ریخت‌شناسی ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تأکیدی بر نمایانگر ریخت‌شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • رسوب گذاری نمک طراحی سازه های پیش ساخته و پایدار با رسوب نمک با الهام از الگوی بهینه سازی مصرف مصالح در استخوان ترابکولار انسان [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-12]
 • رشد شهر ارزیابی تعریف حدود رشد شهر در طرح های توسعه شهری ایران (از طریق پایش 11 گونه شهری) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 25-36]
 • رشد هوشمند تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 63-76]
 • رضایتمندی سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز ) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 49-62]
 • رضایتمندی تبیین معیارهای رضایتمندی از نمایشگاه‌های موقت با رویکرد بهره‌گیری از شاخص‌های کالبدی بازارهای سنتی ایرانی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 55-66]
 • رضایتمندی سکونتی سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان فارابی) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 49-60]
 • رضایتمندی سکونتی سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 31-40]
 • رضایتمندی سکونتی سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایتمندی سکونتی تبیین ارتباط رضایتمندی ساکنان با اقدامات نوسازی شهر تهران در فاصله سال‌های 92-1388 (محلات مقدم، هاشمی و تختی) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 61-76]
 • رفتار اجتماعی تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتار محیط‌زیستی شهروندی محیط‌زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • رقابت پذیری بررسی تأثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • رنگ تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 23-35]
 • روابط فضایی مطالعه تطبیقی نحو فضای معماری کاروانسرا‌های دوره قاجاریه (مطالعه موردی: کاروانسرا‌های قزوین و کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 47-60]
 • روابط همسایگی تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین ، (مطالعه موردی : سه مجتمع مسکونی در اصفهان) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 83-92]
 • روانشناسی محیطی قلمروپایی در سکونتگاههای دانشجویی (مطالعه موردی: خوابگاه فاطمیه کوی دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • روانشناسی محیطی تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 23-35]
 • روا نشناسی محیط تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان بر مبنای نظریه رشد اریکسون (مطالعه موردی : مجتمع های مسکونی در تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 85-98]
 • روان شناسی محیط ارزیابی احساس جمعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 41-52]
 • رودهن ارزیابی کیفیت آموزش معماری از منظر مدرسان (مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • روش DEX کاربرد روش کیفی تصمیم گیری چند معیارۀ «تصمیم ماهرانه DEX» در معماری و شهرسازی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 91-102]
 • روش‎های مقداری معاصرسازی الگوی مسکن بومی تهران با کاربرد روش‎های مقداری [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 35-48]
 • روش آفرینش فرم و فضا بازنگری فرآیند طراحی (رمزگشایی «قیاس» به‏عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 71-80]
 • روش تحقیق تحلیل محتوای مقالات بین المللی طراحی شهری طی دوره 8 ساله (2012 - 2005 ) میلادی : موضوع و روشهای پژوهش [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 79-86]
 • روش تحقیق کیفی تبیین و بازتولید قدرتهای موثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش تصمیم گیری کاربرد روش کیفی تصمیم گیری چند معیارۀ «تصمیم ماهرانه DEX» در معماری و شهرسازی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 91-102]
 • روش طرح/ فرایند/ نتایج ارائه روشی تلفیقی برای ارزیابی طرح‌های تفصیلی شهری (مطاله موردی: طرح تفصیلی منطقه ۶ شهرداری شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • روش کیفی کاربرد روش کیفی تصمیم گیری چند معیارۀ «تصمیم ماهرانه DEX» در معماری و شهرسازی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 91-102]
 • روشنایی طراحی معماری با رویکرد بهره‌گیری از روشنایی ‌طبیعی رویکردی در طراحی کتابخانه برای شهر تهران [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 55-64]
 • روش‌های اجرا مطالعة تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 61-70]
 • روش‌های الهام از طبیعت مقدمه‌ای بر گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 83-90]
 • رویکرد فرهنگی تبیین سیاست‌های فرهنگی تاثیرگذار بر بازآفرینی شهری فرهنگ محور (با تاکید بر تجارب بازآفرینی شهری استانبول ترکیه) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 95-109]
 • رون اصفهانی تحلیل و بررسی نظریه پیرنیا درباره رون اصفهانی در فضای شهری و معماری سنتی اصفهان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 53-64]
 • روند طراحی" مطالعه تطبیقی سه نسل آموزش دانشگاهی معماری از سه منظر روند، دانش و اندیشه طراحی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 59-72]

ز

 • زاویه رؤیت آسمان تأثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره هاى اتاق هاى زمستان نشین بر عمق نفوذ نور روز (مطالعه موردى: خانه هاى سنتى یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 5-18]
 • زیبایی شناسی زیبایی شناسی خانه سنتی ایرانی: بازشناسایی مؤلفه‌های زیبایی بر اساس تئوری برخاسته از زمینه ( نمونه پژوهی: شهر یزد) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 67-78]
 • زیباشناسی شهری تبین مفهوم شناختی معیارهای زیباشناسی در منظر شهر [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 14-5]
 • زبانشناسی شناختی پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 71-80]
 • زیست پذیری بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 65-76]
 • زیست- جهان جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • زمین بایر سنجش میزان تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست‌های توسعه درونی شهر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 27-36]
 • زمین‌لرزه نقش مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 37-50]
 • زنان خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (نمونه های موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا) [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساحل شهری رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 41-54]
 • ساختار باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 19-28]
 • ساختار سیرکولاسیون فضایی مطالعه مقایسه‌ای کاروانسراهای درون شهری و برون شهری اصفهان در گستره‌ی کالبد معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 103-116]
 • ساختارشهر نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-38]
 • ساختار شهر شیراز تأثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 21-36]
 • ساختار فضایی تحلیل نقش حیاط در ساختار فضایی خانه های ایرانی با بهره گیری از روش نحو فضا (Space Syntax) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 97-108]
 • ساختارگرایی نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-38]
 • ساختار مکان ﮔﻔﺖ وﮔﻮى درون و ﺑﺮون در ﻧﮕﺮﺷﻰ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-46]
 • ساختمان‌های مسکونی مطالعة تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 61-70]
 • ساختمان‌های مسکونی بررسی رابطه‌ی خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 29-40]
 • سازمان فضایی رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 19-28]
 • سازمان فضایی- ادراکی نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز) [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 71-80]
 • سازمان های غیردولتی ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-36]
 • سیاست فرهنگی تبیین سیاست‌های فرهنگی تاثیرگذار بر بازآفرینی شهری فرهنگ محور (با تاکید بر تجارب بازآفرینی شهری استانبول ترکیه) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 95-109]
 • سیاست‌های بازآفرینی شهری بررسی تأثیر اقدامات بازآفرینی بر وقوع پدیده اعیانی‌سازی در محلات ناکارآمد؛ مورد پژوهی محلات اتابک و خانی‌آباد تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 63-78]
 • سیاست های مهار رشد شهری ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 5-18]
 • سالمندان تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 47-58]
 • سالمندان ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخص‌های شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان*) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 67-78]
 • سالمندان نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در حضور پذیری سالمندان (مطالعه موردی : شهرک اکباتان) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • سامانه‌های تابشی گرمایشی بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 73-89]
 • سبک معماری نگرشی جامعه شناسانه بر معماری خانه‌های تاریخی کاشان [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 49-62]
 • سبکهای یادگیری بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 49-64]
 • ستاره ارائه دیدگاههای جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 45-54]
 • سرای محله بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-102]
 • سرزندگی نظریه شهر تعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 17-22]
 • سرزندگی تبیین مدل سرزندگی دانشجویان با توجه به نقش محیط [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرزند‌‌گی تبیین مد‌‌ل سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان با توجه به نقش محیط [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • سرعت تأثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 21-36]
 • سرمایه اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهری و روستایی منطقه عسلویه) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 77-88]
 • سیستم اطلاعات‌جغرافیایی کاربرد سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری فضایی در برنامه‌ریزی شهری [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 35-42]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایى تحلیل امنیت در سکونتگاه هاى غیررسمى با تاکید بر آسیب هاى اجتماعى (مطالعه موردى : محله خا ک سفید تهران) [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 11-23]
 • سیستم ‌پشتیبان ‌تصمیم‌گیری کاربرد سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری فضایی در برنامه‌ریزی شهری [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 35-42]
 • سیستم ‌پشتیبان ‌تصمیم‌گیری ‌فضایی کاربرد سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری فضایی در برنامه‌ریزی شهری [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 35-42]
 • سیستم زنده شهری برنامه‌ریزی شهر ارومیه به منظور کاهش تبعات زیست محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر شهر [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 79-94]
 • سیستم سایه‌انداز تحلیل تأثیر آفتاب‌گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد‌ل‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 17-30]
 • سیستم مدولار مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 35-48]
 • سطوح برخورداری سنجش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری کلانشهر *TOPSIS تهران با استفاده از تکنیک [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 47-60]
 • سکنی گزینی خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنی‌گزینی در کلاس طراحی معماری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-78]
 • سکونتگاه دانشجویی قلمروپایی در سکونتگاههای دانشجویی (مطالعه موردی: خوابگاه فاطمیه کوی دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • سکونتگاه غیررسمی تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه) [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 5-16]
 • سیل 1384 واکاوی پیامدهای اسکان مجدد ناشی از تجمیع سکونتگاه‌های روستایی سیل‌زده مطالعه موردی روستاهای شرق استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت جسم و روح طراحی صحیح پنجره ها به منظور دستیابی به میزان نور روز مناسب در خانه های آپارتمانی شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]
 • سلامت روان ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر سلامت روان در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه‌های 512 و 600 دستگاه شهر مشهد) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 57-74]
 • سلامت روحى عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 23-33]
 • سمانتیک مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 5-12]
 • سنت مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 35-48]
 • سنّت مکالمه انسان و مکان مقدّس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 65-74]
 • سنجش میزان رضایتمندی سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان فارابی) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 49-60]
 • سنجش وضعیت جستاری پیرامون کارآمدی تکنیک SWOT و ارائه مدل جامع پیشنهادی برای مسائل شهری (مطالعه موردی: برنامه ریزی راهبردی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 87-98]
 • سنجه های تاب آوری ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(پژوهشی بر منطقه ۹ شهرداری مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سینما شهر تهران در آثار سینمایی دهه ی 40 از منظر جامعه شناسی سینما با تاکید بر فیلم خشت و آینه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 79-90]
 • سه نسل آموزش آکادمیک معماری" مطالعه تطبیقی سه نسل آموزش دانشگاهی معماری از سه منظر روند، دانش و اندیشه طراحی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 59-72]
 • سوابق طراحی نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعۀ موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سواحل جنوبى باز زنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 77-84]

ش

 • شاخص تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 97-110]
 • شاخص ارزیابی ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخص‌های شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان*) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 67-78]
 • شاخص جهانی اقلیم گرمایی راهکار‌های طراحی اقلیمیِ معابر فضای باز (مطالعه موردی: پیاده راه‌های دانشگاه کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 33-46]
 • شاخص خطای تعریف محدوده ارزیابی تعریف حدود رشد شهر در طرح های توسعه شهری ایران (از طریق پایش 11 گونه شهری) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 25-36]
 • شاخص دسترسی بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 57-66]
 • شاخص کیفی مسکن تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 97-110]
 • شاخص مرکزیت نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعۀ موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص مرکزیت فعالیت تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت‌ها با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر تهران) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-48]
 • شاخص ناکارایی محدوده ارزیابی تعریف حدود رشد شهر در طرح های توسعه شهری ایران (از طریق پایش 11 گونه شهری) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 25-36]
 • شاخص های جانمایی پیاده راه تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 19-30]
 • شاخصهای شهر دوستدار کودک شهر دوستدار کودک:ارزیابی ومقایسه چگونگی پاسخگوئی به اصول شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران،نمونه موردی شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 27-38]
 • شادمانی نظریه شهر تعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 17-22]
 • شبستانی تحول فضایی در معماری مسجد چهارایوانی نسبت به مسجد شبستانی (مطالعه موردی: مسجد جامع اصفهان) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 75-86]
 • شبکه اجتماعی نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعۀ موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی مصنوعی کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مصرف انرژی فضاهای آموزشی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 17-30]
 • شبیه سازی تونل باد شبیه سازی جریان در تونل باد و بهینه سازی شکل آئرودینامیک ساختمان‌های بلند برای بهبود ضریب پسا تحت تأثیر نیروی باد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 63-80]
 • شبیه سازی مصرف انرژی تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • شبیه‌سازی مصرف انرژی تحلیل تأثیر آفتاب‌گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد‌ل‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 17-30]
 • شبیه سازى مصرف انرژى روش شناسى گزینش نرم افزارهای کاربردى شبیه ساز انرژی در حوزه معماری [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 45-55]
 • شیراز انسجام‌بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز* ارائۀ راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش انسجام کالبدی بر اساس نظریه‌ی پیچیدگی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]
 • شیراز مکان‌یابی پارک‌های بزرگ مقیاس برای مراکز شهری با استفاده از فرایند سه مرحله‌ایِ تحلیل سلسله مراتبی- شبکه‌ای (مطالعه موردی: منطقه 8 (تاریخی – فرهنگی) شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 5-16]
 • شرایط اقلیمی تحلیل و بررسی نظریه پیرنیا درباره رون اصفهانی در فضای شهری و معماری سنتی اصفهان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 53-64]
 • شراکت بررسی تأثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • شیعه بررسی زمینه های مؤثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تأکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-14]
 • شفافیت مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 35-48]
 • شکل خانه نقش دلالت‌های فرهنگی اجتماعی بر شکل خیمه (مطالعه موردی: سیاچادر بختیاری و آغچ اوی ترکمن) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • شکل ساختمانهای بلند شبیه سازی جریان در تونل باد و بهینه سازی شکل آئرودینامیک ساختمان‌های بلند برای بهبود ضریب پسا تحت تأثیر نیروی باد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 63-80]
 • شکل سازماندهی فضایی مطالعه مقایسه‌ای کاروانسراهای درون شهری و برون شهری اصفهان در گستره‌ی کالبد معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 103-116]
 • شکل شناسی شهری پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 5-18]
 • شمال ایران بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن بومی پایدار لاهیجان [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 39-50]
 • شمنیسم تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 77-88]
 • شناخت مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه «حقیقت» و «ایده»- در هنر و معماری غربی و اسلامی [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 37-46]
 • شناخت فضا تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو فضا در موزه هنرهای معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • شهر عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 23-33]
 • شهر باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 19-28]
 • شهر اسلامی طراحی فضایی محلات شهری با تأکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 41-52]
 • شهر اسلامی تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی (محله) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 13-20]
 • شهر اطلاعاتی بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 53-62]
 • شهر برگشت پذیر سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در مواقع بروز بحران زلزله (مطالعه موردی: نواحی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 5-18]
 • شهر تعالی نظریه شهر تعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 17-22]
 • شهرتهران شهر تهران در آثار سینمایی دهه ی 40 از منظر جامعه شناسی سینما با تاکید بر فیلم خشت و آینه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 79-90]
 • شهر تهران طراحی صحیح پنجره ها به منظور دستیابی به میزان نور روز مناسب در خانه های آپارتمانی شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]
 • شهر تهران تبیین ارتباط رضایتمندی ساکنان با اقدامات نوسازی شهر تهران در فاصله سال‌های 92-1388 (محلات مقدم، هاشمی و تختی) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 61-76]
 • شهر خرمدره بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر خلاق شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری شهرهای خلاق میانه اندام با استفاده از آینده پژوهی مطالعه موردی: بناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرداری الکترونیکی بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 53-62]
 • شهر در متون اسلامی نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز) [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 71-80]
 • شهر دوستدار سالمند ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخص‌های شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان*) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 67-78]
 • شهر دوستدار کودک شهر دوستدار کودک:ارزیابی ومقایسه چگونگی پاسخگوئی به اصول شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران،نمونه موردی شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 27-38]
 • شهر یزد بررسی شاخص های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم نمونه موردی: مجتمع های تجاری شهر یزد [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 63-70]
 • شهر یزد زیبایی شناسی خانه سنتی ایرانی: بازشناسایی مؤلفه‌های زیبایی بر اساس تئوری برخاسته از زمینه ( نمونه پژوهی: شهر یزد) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 67-78]
 • شهر زنجان طراحی فضایی محلات شهری با تأکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 41-52]
 • شهرسازی جستاری پیرامون کارآمدی تکنیک SWOT و ارائه مدل جامع پیشنهادی برای مسائل شهری (مطالعه موردی: برنامه ریزی راهبردی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 87-98]
 • شهرسازی تحلیل تحوّلات اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • شهرسازی اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری» [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • شهرسازی تبیین مبانی معرفت شناسی معماری و شهرسازی با نگرش سیستمی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 89-98]
 • شهر فرهنگ‌گرا جایگاه «نشانه‌های شهری» در واکاوی مؤلفه‌های «هویت» و «فرهنگ» در سیمای شهر ایرانی (مطالعه موردی: بررسی سیمای شهر شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • شهر قزوین شهروندی محیط‌زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • شهر میانه اندام شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری شهرهای خلاق میانه اندام با استفاده از آینده پژوهی مطالعه موردی: بناب [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر مشهد بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 57-66]
 • شهر هوشمند نقش مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 37-50]
 • شهر ورامین مدیریت اراضی توسعه ‌نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (مطالعه موردی: شهر ورامین) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 61-70]
 • شهروند الکترونیک بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 53-62]
 • شهروندان شهروندی محیط‌زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • شهروندی محیط‌زیستی شهروندی محیط‌زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 53-66]
 • شیوه‌های ارزیابی بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]

ص

 • صد میدان اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری» [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • صفوی تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 77-86]
 • صفویه بررسی زمینه های مؤثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تأکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-14]
 • صنایع ادبی آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 67-78]
 • صنایع خلاق بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق(نمونه موردی: محله بازار شهر دزفول) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صنایع‌دستی بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق(نمونه موردی: محله بازار شهر دزفول) [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضریب پسا شبیه سازی جریان در تونل باد و بهینه سازی شکل آئرودینامیک ساختمان‌های بلند برای بهبود ضریب پسا تحت تأثیر نیروی باد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 63-80]
 • ضرورت‌‌های پیش‌رو دانش طراحی شهری در ایران و چالش‌های پیش‌رو [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 37-48]
 • ضرورت وجودی تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-12]

ط

 • طبیعت‌گرایی مقدمه‌ای بر گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 83-90]
 • طراحی پایدار بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن بومی پایدار لاهیجان [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 39-50]
 • طراحی پژوهی ارزیابی تأثیر کاربرد طراحی پژوهی بر فرایند کارگاه‌های طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان طرح یک معماری، مقطع کارشناسی ارشد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی روشنایی طراحی معماری با رویکرد بهره‌گیری از روشنایی ‌طبیعی رویکردی در طراحی کتابخانه برای شهر تهران [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 55-64]
 • طراحی شهری دانش طراحی شهری در ایران و چالش‌های پیش‌رو [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 37-48]
 • طراحی شهری تحلیل محتوای مقالات بین المللی طراحی شهری طی دوره 8 ساله (2012 - 2005 ) میلادی : موضوع و روشهای پژوهش [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 79-86]
 • طراحی شهری الهی وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 27-38]
 • طراحی فضای باز راهکار‌های طراحی اقلیمیِ معابر فضای باز (مطالعه موردی: پیاده راه‌های دانشگاه کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 33-46]
 • طراحی محیطی بررسی شاخص های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم نمونه موردی: مجتمع های تجاری شهر یزد [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 63-70]
 • طراحی مدل طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 75-84]
 • طراحی معماری خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنی‌گزینی در کلاس طراحی معماری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-78]
 • طراحی معماری طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 75-84]
 • طراحی معماری رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دروس طراحی دوره کارشناسی معماری(مطالعه موردی: دانشجویان طراحی معماری 5) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 35-46]
 • طراحی معماری مدل کاربرد نقد جهت بهره‌گیری از پیشینه‌ها در آموزش و طراحی معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 33-44]
 • طراحی منظر شهری تبین مفهوم شناختی معیارهای زیباشناسی در منظر شهر [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 14-5]
 • طراحى شهرى تأثیر متقابل الگوهاى رفتارى در احیاى هویت محیط شهر مطالعه موردى محدوده ورودی سنندج [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 63-73]
 • طرح تک محوری بازیابی طرح تک محوری چهارباغ ایرانی [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 19-34]
 • طرح جامع ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 5-18]
 • طرح‌های توسعه شهری نقش تحلیل‌های اقتصاد مهندسی در انگیزش مشارکت بخش خصوصی جهت تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: جابه‌جایی پایانه زاینده رود اصفهان) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 101-110]
 • طرح واره آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 17-30]
 • طرح‌واره راهکارهای آموزشی طرح‌واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 17-28]
 • طرح‌واره ذهنی تبیین رابطه خاطره انگیزی بزرگرا ه های درون شهری با طرحواره های ذهنی مکانی اجتماعی ناظرین(مطالعه موردی:بزرگراه های مدرس، چمران و حقانی) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-86]

ظ

 • ظرفیت اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]

ع

 • عابرین نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز) [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 71-80]
 • عدالت اجتماعی تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی (محله) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 13-20]
 • عدالت اجتماعی و فضایی سنجش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری کلانشهر *TOPSIS تهران با استفاده از تکنیک [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 47-60]
 • عدالت شهری بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 53-62]
 • عرفان اسلامی اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری» [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • عقل تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-78]
 • عقل جز معنا در معماری ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 51-60]
 • عقل کل معنا در معماری ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 51-60]
 • علل وقوع بررسی تأثیر اقدامات بازآفرینی بر وقوع پدیده اعیانی‌سازی در محلات ناکارآمد؛ مورد پژوهی محلات اتابک و خانی‌آباد تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 63-78]
 • علم نظریه شهر تعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 17-22]
 • علوم رفتاری الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 75-84]
 • عمر مفید ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 29-40]
 • عملکرد بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست مدرن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عناصر طبیعی ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی-اجتماعی بر حس مکان در فضاهای باز مجتمع مسکونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عناصر منظر شهری ارزیابی تاثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی نمونه موردی: محله نارمک تهران [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 39-46]
 • عینیت تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 51-62]
 • عوامل اجتماعی بازشناسی مؤلفه‌های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (مطالعه موردی: محله اباذر، تهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 31-42]
 • عوامل بصری بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان(مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت) [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 65-78]
 • عوامل زمینه ای تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]
 • عوامل فردی بازشناسی مؤلفه‌های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (مطالعه موردی: محله اباذر، تهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 31-42]
 • عوامل کالبدی ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 65-74]
 • عوامل کالبدی بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 5-15]
 • عوامل محیطی طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: بلوار بین محله ای) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 15-24]

غ

 • غیر‌انتقادی تبیین مؤلفه های امر‌نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری (مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیر انتقادی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • غنای حسی مقایسه تطبیقی مولفه های غنای حسی دوره گذار باغ به پارک در تهران (مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران) [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فراشناخت رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دروس طراحی دوره کارشناسی معماری(مطالعه موردی: دانشجویان طراحی معماری 5) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 35-46]
 • فراغت در عصر حاضر ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از دیدگاه کنش متقابل در مراکز چند منظوره شهری (نمونه موردی: مرکز چند منظوره کوروش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراغت زنان ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از دیدگاه کنش متقابل در مراکز چند منظوره شهری (نمونه موردی: مرکز چند منظوره کوروش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرایند تحویل پروژه بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 41-52]
 • فرایند تهیه برنامه ارائه روشی تلفیقی برای ارزیابی طرح‌های تفصیلی شهری (مطاله موردی: طرح تفصیلی منطقه ۶ شهرداری شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • فرآیند طراحی بازنگری فرآیند طراحی (رمزگشایی «قیاس» به‏عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 71-80]
 • فرآیند طراحی ارائه مدل ارزشیابی پروژه های طراحی معماری دانشجویان با استفاده از تکنیک DEMATEL [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 75-88]
 • فرایند طراحی معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 25-34]
 • فرایند طراحی الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 75-84]
 • فرایند طراحی ارزیابی تأثیر کاربرد طراحی پژوهی بر فرایند کارگاه‌های طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان طرح یک معماری، مقطع کارشناسی ارشد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرایند طراحی معماری جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 61-74]
 • فرایند طراحی معماری بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 79-92]
 • فرایند طراحی معماری راهکارهای آموزشی طرح‌واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 17-28]
 • فرآیند فرایند تحلیل سلسله مراتبی سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در مواقع بروز بحران زلزله (مطالعه موردی: نواحی شهر قزوین) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 5-18]
 • فرانسه ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-36]
 • فرانمایی فرانمایی در تجربه معماری ایرانی [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 17-24]
 • فردین اند سوسور تاملی بر نشانه‌شناسی فضاهای ورودی خانه‌های دوره قاجار شهر قزوین از دیدگاه فردینان‌دو سوسور، چارلز سندرس پیرس و امبرتو اکو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 79-96]
 • فرم تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 23-35]
 • فرم تبیین تأثیرات پارادایم بر تغییرات فرم در معماری معاصر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]
 • فرم معماری بررسی نقش مولفه های بصری فرم بر ادراک و تاثیر آن بر ایجاد انگیزش در افراد [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ جایگاه «نشانه‌های شهری» در واکاوی مؤلفه‌های «هویت» و «فرهنگ» در سیمای شهر ایرانی (مطالعه موردی: بررسی سیمای شهر شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • فرهنگ بررسی تاثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارتقاء راندمان عملکردی فضا در خانه‌های روستایی با تکیه بر نقش الگوهای رفتاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ سنجش امکان توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در آموزش دورۀ پایۀ طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • فیزیک ساختمان بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن بومی پایدار لاهیجان [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 39-50]
 • فشردگی کالبدی پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 5-18]
 • فشرده پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 5-18]
 • فضا کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • فضای آموزشی تبیین الگوی پایداری اجتماعی مکان، با هدف ارتقا کیفیت مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای باز نقش محوری فضای باز در تحقق معماری پایدار [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 81-90]
 • فضای باز مسکن تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان بر مبنای نظریه رشد اریکسون (مطالعه موردی : مجتمع های مسکونی در تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 85-98]
 • فضای باز مسکونی محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 59-72]
 • فضای بالقوه فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 5-14]
 • فضای جریان ها بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 53-62]
 • فضای جمعی بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 5-15]
 • فضای خالی بررسی نحوه توزیع مناسب فضای خالی در بالابردن کیفیت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر تهران [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 71-82]
 • فضای ساخته شده فرانمایی در تجربه معماری ایرانی [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 17-24]
 • فضای سبز فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 5-14]
 • فضای سبز مکان‌یابی پارک‌های بزرگ مقیاس برای مراکز شهری با استفاده از فرایند سه مرحله‌ایِ تحلیل سلسله مراتبی- شبکه‌ای (مطالعه موردی: منطقه 8 (تاریخی – فرهنگی) شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 5-16]
 • فضای سبز تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • فضای شهری فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 5-14]
 • فضای شهری طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: بلوار بین محله ای) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 15-24]
 • فضای شهری تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 47-58]
 • فضای شهری بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان(مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت) [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 65-78]
 • فضای شهری ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 65-74]
 • فضای شهری ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخص‌های شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان*) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 67-78]
 • فضای شهری تحلیلی بر تأثیر مکان های گردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی(مطالعه موردی: شهر پاریس) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 31-44]
 • فضای شهری آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 67-78]
 • فضای شهری تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای شهری اطراف بقاع متبرکه تبیین و بازتولید قدرتهای موثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای شهری امن نقش فضای عمومی شهری در افزایش ایمنی اجتماع (مطالعه موردی: محله ساغر یسازان و گلسار رشت) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 5-16]
 • فضای شهری امن بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 89-104]
 • فضای شهری موفق واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • فضای عمومی فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 5-14]
 • فضای مجازی پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 71-80]
 • فضای مذهبی فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 5-14]
 • فضای نرم و سخت فرانمایی در تجربه معماری ایرانی [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 17-24]
 • فضاهای اجتماع پذیر طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: بلوار بین محله ای) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 15-24]
 • فضاهای باز تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین ، (مطالعه موردی : سه مجتمع مسکونی در اصفهان) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 83-92]
 • فضاهای باز عمومی ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی-اجتماعی بر حس مکان در فضاهای باز مجتمع مسکونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضاهای چند عملکردی مطالعه کمّی و کیفی نقش ایوان در خانه‌های سنتی و احیاء آن در کالبد تراس‌ ( مطالعه موردی: آپارتمان‌های میان مرتبه شهر تهران ) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 21-32]
 • فضاهای زیرزمینی فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 35-44]
 • فضاهاى سبز عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 23-33]
 • فضاهاى شهرى طراحى فضاى شهرى به منظور ایجاد امنیت بیشتر براى کودکان در ایران با استفاده از تجربیات جهانى در این رابطه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 85-96]
 • فضای ورودی خانه های دوره قاجار شهر قزوین تاملی بر نشانه‌شناسی فضاهای ورودی خانه‌های دوره قاجار شهر قزوین از دیدگاه فردینان‌دو سوسور، چارلز سندرس پیرس و امبرتو اکو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 79-96]
 • فضاى شهرى مفهوم حس زمان وکاربرد آن در طراحى شهرى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 73-82]
 • فعالان میراث ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-36]
 • فن DEMATEL ارائه مدل ارزشیابی پروژه های طراحی معماری دانشجویان با استفاده از تکنیک DEMATEL [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 75-88]
 • فناوری‌های مدرن تأثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 21-36]
 • فناوری‌های نوین معماری معاصرسازی الگوی مسکن بومی تهران با کاربرد روش‎های مقداری [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 35-48]
 • فهم مکالمه انسان و مکان مقدّس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 65-74]

ق

 • قابلیت‌های محیطی گیبسون الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 75-84]
 • قیاس بازنگری فرآیند طراحی (رمزگشایی «قیاس» به‏عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 71-80]
 • قرآن تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • قزوین تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 77-86]
 • قزوین سنجش میزان تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست‌های توسعه درونی شهر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 27-36]
 • قزوین تحلیل ارتباط پراکنده‌رویی شهری و آسیب‌پذیری اجتماعی (موردپژوهی: نواحی شهر قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلمروپایی قلمروپایی در سکونتگاههای دانشجویی (مطالعه موردی: خوابگاه فاطمیه کوی دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • قلمروپایی تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 5-18]

ک

 • کاراکتر شهری (شد‌ت شهری) تبیین شاخص‌های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 51-63]
 • کاربری ترکیبی تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 63-76]
 • کاربری‌های متروکه و منسوخ سنجش میزان تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست‌های توسعه درونی شهر [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 27-36]
 • کارشناسی معماری رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دروس طراحی دوره کارشناسی معماری(مطالعه موردی: دانشجویان طراحی معماری 5) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 35-46]
 • کارشناسی معماری سنجش امکان توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در آموزش دورۀ پایۀ طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • کارکرد گرایی نگرشی جامعه شناسانه بر معماری خانه‌های تاریخی کاشان [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 49-62]
 • کارگاه معماری ارزیابی تأثیر کاربرد طراحی پژوهی بر فرایند کارگاه‌های طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان طرح یک معماری، مقطع کارشناسی ارشد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاروانسرای برون شهری مطالعه مقایسه‌ای کاروانسراهای درون شهری و برون شهری اصفهان در گستره‌ی کالبد معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 103-116]
 • کاروانسرای درون شهری مطالعه مقایسه‌ای کاروانسراهای درون شهری و برون شهری اصفهان در گستره‌ی کالبد معماری [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 103-116]
 • کاروانسرا‌های ایران مطالعه تطبیقی نحو فضای معماری کاروانسرا‌های دوره قاجاریه (مطالعه موردی: کاروانسرا‌های قزوین و کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 47-60]
 • کالبد نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در حضور پذیری سالمندان (مطالعه موردی : شهرک اکباتان) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • کالبدی- فضایی باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 19-28]
 • کالبد معماری مسجد بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • کانسپت معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 25-34]
 • کانسپت بازنگری فرآیند طراحی (رمزگشایی «قیاس» به‏عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 71-80]
 • کانون‌های طبیعی برنامه‌ریزی شهر ارومیه به منظور کاهش تبعات زیست محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر شهر [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 79-94]
 • کانون‌های فرهنگی و تاریخی برنامه‌ریزی شهر ارومیه به منظور کاهش تبعات زیست محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر شهر [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 79-94]
 • کتابخانه طراحی معماری با رویکرد بهره‌گیری از روشنایی ‌طبیعی رویکردی در طراحی کتابخانه برای شهر تهران [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 55-64]
 • کتابخانه ارزیابی مؤلفه‌های موثرمؤثر برارتقاءکیفیت فضای معماری درکتابخانه‌های عمومی (نمونه موردی کتابخانه مرکزی همدان) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 39-51]
 • کتابخانه‌ی دانشگاه تهران نسبت ضرورت و آزادی برنامه در تبیین دستگاه رفتار- فضا (مطالعه‌ی موردی فضاهای بینابین کتابخانه‌های ملی و دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 93-106]
 • کتابخانه‌ی ملی نسبت ضرورت و آزادی برنامه در تبیین دستگاه رفتار- فضا (مطالعه‌ی موردی فضاهای بینابین کتابخانه‌های ملی و دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 93-106]
 • کیچ الگویی تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران (نمونه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیچ سبکی تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران (نمونه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیچ مصالح و جزئیات تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران (نمونه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشورهای درحال‌توسعه تحلیل آموزش شهرسازی در ایران و رابطه آن با نقش متخصص شهرسازی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 5-16]
 • کیفیت تحلیل تحوّلات اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • کیفیت آموزش ارزیابی کیفیت آموزش معماری از منظر مدرسان (مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • کیفیت زندگی بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 65-76]
 • کیفیت زندگی تحلیل تحوّلات اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • کیفیت زندگی سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 31-40]
 • کیفیت زندگی سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 109-120]
 • کیفیت زندگى عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 23-33]
 • کیفیت طراحی ارزیابی تأثیر کاربرد طراحی پژوهی بر فرایند کارگاه‌های طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان طرح یک معماری، مقطع کارشناسی ارشد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت فضا ارزیابی مؤلفه‌های موثرمؤثر برارتقاءکیفیت فضای معماری درکتابخانه‌های عمومی (نمونه موردی کتابخانه مرکزی همدان) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 39-51]
 • کیفیت فضایی تحول فضایی در معماری مسجد چهارایوانی نسبت به مسجد شبستانی (مطالعه موردی: مسجد جامع اصفهان) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 75-86]
 • کیفیت فضای عمومی تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 5-18]
 • کیفیت محیط بررسی نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت محیط محله (مطالعه موردی: محله‌ی نارمک تهران) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 91-100]
 • کلانشهر تهران ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 5-18]
 • کلانشهر تهران توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلان‌شهر تهران تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 63-76]
 • کلیت انسجام‌بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز* ارائۀ راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش انسجام کالبدی بر اساس نظریه‌ی پیچیدگی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]
 • کلیسای ارمنی جستجویی در پیشینه مجموعه رهبانی تادئوس قدیس [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 15-26]
 • کلمات کلیدی: "دانشگاه آزاد اسلامی" ارزیابی تاثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 19-32]
 • کمال‌بخشی هویّت شهر و کمال‌بخشی به بافت تاریخی آن (مطالعه موردی: مشهد مقدّس) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 19-34]
 • کمیسیون ماده 5 شورای‌عالی ارزیابی مصوبات ابطال شده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در دیوان عدالت اداری «از ابتدا تاکنون» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 91-100]
 • کنش متقابل بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • کنش های آگاهانه تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]
 • کودک شهر دوستدار کودک:ارزیابی ومقایسه چگونگی پاسخگوئی به اصول شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران،نمونه موردی شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 27-38]
 • کودک طراحى فضاى شهرى به منظور ایجاد امنیت بیشتر براى کودکان در ایران با استفاده از تجربیات جهانى در این رابطه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 85-96]
 • کویر نقش محوری فضای باز در تحقق معماری پایدار [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 81-90]

گ

 • گالری‌های هنری تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو فضا در موزه هنرهای معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • گردشگری شهری اولویت بندی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری در محدوده های بازآفرینی شده تاریخی (نمونه موردی: محدوده تاریخی زندیه شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرگان تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 51-62]
 • گرما بهینه سازی هندسه فضاهای معماری برای دستیابی به عملکرد حرارتی با استفاده از اثر ترمواکوستیک [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 63-70]
 • گستردگی شهر تبریز مقایسۀ گستردگی شهر تبریز در دوره‌های ایلخانی، صفوی و قاجار با استناد بر مستندات تاریخی [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 57-70]
 • گسست معنای بازار تهران در تجربه زنانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • گفت‌وگوی درون و برون ﮔﻔﺖ وﮔﻮى درون و ﺑﺮون در ﻧﮕﺮﺷﻰ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-46]
 • گل ارائه دیدگاههای جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 45-54]
 • گنبد سلطانیه تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 77-88]
 • گوشه سازی بهینه سازی هندسه فضاهای معماری برای دستیابی به عملکرد حرارتی با استفاده از اثر ترمواکوستیک [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 63-70]
 • گونه‌شناسی مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 35-48]

ل

 • لذت نسبت ضرورت و آزادی برنامه در تبیین دستگاه رفتار- فضا (مطالعه‌ی موردی فضاهای بینابین کتابخانه‌های ملی و دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 93-106]

م

 • ماندگاری ساکنین باز زنده سازی در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری ساکنین (مطالعه موردی: محله اوچدکان اردبیل) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 81-92]
 • میانگین مجموع فواصل از حد بهینه ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(پژوهشی بر منطقه ۹ شهرداری مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مباحث عملی دانش طراحی شهری در ایران و چالش‌های پیش‌رو [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 37-48]
 • مباحث نظری دانش طراحی شهری در ایران و چالش‌های پیش‌رو [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 37-48]
 • مبانی برنامه‌ریزی طراحی موزه برنامه ریزی فرهنگی و ارائه شیوه محاسبه سرانه برای طراحی موزه (نمونه موردی : موزه شهدای شهر شیراز) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 85-96]
 • مبلمان شهری هویت و حس تعلق مکانی در فضاهای عمومی جدید الاحداث شهری (بوستان نهج البلاغه- تهران) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 81-92]
 • مترو ارتقاء هویت ورودی ایستگاه های متروی شهر تهران با بهره گیری از نشانه شناسی فرهنگی [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 63-74]
 • متن فرانمایی در تجربه معماری ایرانی [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 17-24]
 • متن ارتقاء هویت ورودی ایستگاه های متروی شهر تهران با بهره گیری از نشانه شناسی فرهنگی [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 63-74]
 • مجتمع مسکونی تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین ، (مطالعه موردی : سه مجتمع مسکونی در اصفهان) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 83-92]
 • مجتمع مسکونی تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان بر مبنای نظریه رشد اریکسون (مطالعه موردی : مجتمع های مسکونی در تهران) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 85-98]
 • مجتمع مسکونی تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • مجتمع مسکونی بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 109-120]
 • مجتمع های تجاری بررسی شاخص های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم نمونه موردی: مجتمع های تجاری شهر یزد [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 63-70]
 • مجموعه تاریخی زندیه اولویت بندی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری در محدوده های بازآفرینی شده تاریخی (نمونه موردی: محدوده تاریخی زندیه شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجموعه رهبانی جستجویی در پیشینه مجموعه رهبانی تادئوس قدیس [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 15-26]
 • مجموعه‌ مسکونی ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر سلامت روان در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه‌های 512 و 600 دستگاه شهر مشهد) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 57-74]
 • محتوای آموزش شهرسازی تحلیل آموزش شهرسازی در ایران و رابطه آن با نقش متخصص شهرسازی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 5-16]
 • محدوده و مرز رشد شهری ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 5-18]
 • محصول طراحی ارائه مدل ارزشیابی پروژه های طراحی معماری دانشجویان با استفاده از تکنیک DEMATEL [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 75-88]
 • محیط آموزشی تبیین مدل سرزندگی دانشجویان با توجه به نقش محیط [(مقالات آماده انتشار)]
 • محیط آموزشی تبیین مد‌‌ل سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان با توجه به نقش محیط [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • محیط آموزش معماری نقش اجتماع‌پذیری محیط‌های آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محیط دوست داشتنی شناسایی مولفه های مکان دوستدار کودک در محلات مسکونی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 105-116]
 • محیط زیستی تحلیل محتوای مقالات بین المللی طراحی شهری طی دوره 8 ساله (2012 - 2005 ) میلادی : موضوع و روشهای پژوهش [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 79-86]
 • محیط شهری تأثیر متقابل الگوهاى رفتارى در احیاى هویت محیط شهر مطالعه موردى محدوده ورودی سنندج [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 63-73]
 • محیط طبیعی تبیین مدل سرزندگی دانشجویان با توجه به نقش محیط [(مقالات آماده انتشار)]
 • محیط طبیعی تبیین مد‌‌ل سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان با توجه به نقش محیط [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • محیط کالبدی ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر سلامت روان در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه‌های 512 و 600 دستگاه شهر مشهد) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 57-74]
 • محیط مصنوع تبیین مدل سرزندگی دانشجویان با توجه به نقش محیط [(مقالات آماده انتشار)]
 • محیط مصنوع تبیین مد‌‌ل سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان با توجه به نقش محیط [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 107-120]
 • محلات مسکونی شناسایی مولفه های مکان دوستدار کودک در محلات مسکونی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 105-116]
 • محله بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 33-45]
 • محله بررسی نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت محیط محله (مطالعه موردی: محله‌ی نارمک تهران) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 91-100]
 • محله تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی (محله) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 13-20]
 • محله بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره [(مقالات آماده انتشار)]
 • محله اوچدکان باز زنده سازی در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری ساکنین (مطالعه موردی: محله اوچدکان اردبیل) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 81-92]
 • محله باغشاه شیراز مشارکت شهروندان؛ کلید توسعه پایدار اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: محله باغشاه شهر شیراز [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 81-96]
 • محله پایدار مشارکت شهروندان؛ کلید توسعه پایدار اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: محله باغشاه شهر شیراز [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 81-96]
 • محله دروس برنامه ریزی کاربری زمین در راستای توسعه پایدار محله ای با تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی (مطالعه موردی: محله دروس، تهران) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 5-18]
 • محله شهدا طراحی فضایی محلات شهری با تأکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 41-52]
 • محله کشتارگاه شهر ارومیه تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه) [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 5-16]
 • محله مسکونی بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 5-15]
 • محله های مسکونی بررسی نحوه توزیع مناسب فضای خالی در بالابردن کیفیت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر تهران [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 71-82]
 • محوربندی فضایی محوربندی فضایی، سیر تجلی وحدت در کثرت در معماری خانه‌های سنتی شوشتر نمونه موردی: خانه امین زاده و خانه گازر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • محورهای چندحرکتی-چندسرعتی تأثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 21-36]
 • مخاطب هستی شناسیِ معنا در آثار معماری [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 5-16]
 • مخاطبان عادی بررسی میزان درک عمومی از دسته‌بندی جریان‌های فکری معماری معاصر ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 79-88]
 • میدان ایالت ارزیابی مقایسه‌ای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسن‌آباد تهران با بررسی هویت مکانی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 29-40]
 • میدان امام حسین (ع) ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 45-56]
 • میدان حسن‌آباد ارزیابی مقایسه‌ای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسن‌آباد تهران با بررسی هویت مکانی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 29-40]
 • میدان شاه تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 77-86]
 • میدان نقش جهان واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • میدان نقش جهان تحلیل و بررسی نظریه پیرنیا درباره رون اصفهانی در فضای شهری و معماری سنتی اصفهان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 53-64]
 • مدیریت رشد شهر ارزیابی تعریف حدود رشد شهر در طرح های توسعه شهری ایران (از طریق پایش 11 گونه شهری) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 25-36]
 • مدیریت زمان مفهوم حس زمان وکاربرد آن در طراحى شهرى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 73-82]
 • مدیریت فضای شهری بررسی تأثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 17-26]
 • مدیریت محله محور بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-102]
 • مدیریت هوشمند نقش مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 37-50]
 • مدرسه‏ی اجتماعی مدل پیشنهادی مشارکت کاربر در فرآیند برنامه‏د‏هی مدرسه‏ی اجتماعی نمونه موردی: دبستان ام‏البنین در محله‏ی ملاصدرای اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدرنیته مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 35-48]
 • مدل ارزشیابی ارائه مدل ارزشیابی پروژه های طراحی معماری دانشجویان با استفاده از تکنیک DEMATEL [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 75-88]
 • مدل آمریگو سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان فارابی) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 49-60]
 • مدل آنتروپی بررسی سیستم شهری استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 79-94]
 • مدل بهبودیافته SWO جستاری پیرامون کارآمدی تکنیک SWOT و ارائه مدل جامع پیشنهادی برای مسائل شهری (مطالعه موردی: برنامه ریزی راهبردی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 87-98]
 • مدل‌سازی الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 75-84]
 • مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP) ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 29-40]
 • مدینه تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • مراتب نقد مدل کاربرد نقد جهت بهره‌گیری از پیشینه‌ها در آموزش و طراحی معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 33-44]
 • مراکز تجاری خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (نمونه های موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مراکز چند منظوره شهری ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از دیدگاه کنش متقابل در مراکز چند منظوره شهری (نمونه موردی: مرکز چند منظوره کوروش) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرجع مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 5-12]
 • مردمان بزرگ نظریه شهر تعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 17-22]
 • میزانسن راهکارهای آموزشی طرح‌واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 17-28]
 • مستندات تاریخی مقایسۀ گستردگی شهر تبریز در دوره‌های ایلخانی، صفوی و قاجار با استناد بر مستندات تاریخی [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 57-70]
 • مسیریابی تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو فضا در موزه هنرهای معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • مسیریابی بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 57-66]
 • مسکن بازشناسی مؤلفه‌های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (مطالعه موردی: محله اباذر، تهران) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 31-42]
 • مسکن گزینی جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • مشارکت بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-102]
 • مشارکت کاربر مدل پیشنهادی مشارکت کاربر در فرآیند برنامه‏د‏هی مدرسه‏ی اجتماعی نمونه موردی: دبستان ام‏البنین در محله‏ی ملاصدرای اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشارکت مردمی مشارکت شهروندان؛ کلید توسعه پایدار اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: محله باغشاه شهر شیراز [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 81-96]
 • مشهد هویّت شهر و کمال‌بخشی به بافت تاریخی آن (مطالعه موردی: مشهد مقدّس) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 19-34]
 • مشهد حکمروایی چندسطحی منطقه‌ی کلان‌شهری در راستای رویکرد نومنطقه گرایی* (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 27-39]
 • مصرف انرژی کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مصرف انرژی فضاهای آموزشی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 17-30]
 • مصوبه شورای عالی ارزیابی مصوبات ابطال شده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در دیوان عدالت اداری «از ابتدا تاکنون» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 91-100]
 • مطلوبیت فضایی تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • مطلوبیت مسیر پیاده تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت‌ها با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر تهران) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-48]
 • معابر ساختاری تحلیل گونه شناسانه عوامل مؤثر بر خوانایی نشانه های شهری )مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)ع( تهران محدوده میدان ونک تا میدان تجریش( [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 61-74]
 • معیار تبین مفهوم شناختی معیارهای زیباشناسی در منظر شهر [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 14-5]
 • معیار آسایش فضای باز محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 59-72]
 • معیارهای بومی شهر زیست پذیر بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 65-76]
 • معیارهای شهر زیست پذیر بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 65-76]
 • معاصر تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران (نمونه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معاصرسازی مسکن بومی تهران معاصرسازی الگوی مسکن بومی تهران با کاربرد روش‎های مقداری [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 35-48]
 • معبد جستجویی در پیشینه مجموعه رهبانی تادئوس قدیس [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 15-26]
 • معیشت نظریه شهر تعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 17-22]
 • معماری تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 23-35]
 • معماری تحلیل تحوّلات اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • معماری بررسی جایگاه و اهمیت دروس پایداری رشتۀ معماری در مقطع کارشناسی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-98]
 • معماری ارزیابی مؤلفه‌های موثرمؤثر برارتقاءکیفیت فضای معماری درکتابخانه‌های عمومی (نمونه موردی کتابخانه مرکزی همدان) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 39-51]
 • معماری اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری» [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • معماری تبیین مبانی معرفت شناسی معماری و شهرسازی با نگرش سیستمی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 89-98]
 • معماری بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • معماری خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (نمونه های موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری تبیین مؤلفه های امر‌نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری (مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیر انتقادی ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری ایرانی معنا در معماری ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 51-60]
 • معماری ایرانی بررسی میزان درک عمومی از دسته‌بندی جریان‌های فکری معماری معاصر ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 79-88]
 • معماری ارمنی جستجویی در پیشینه مجموعه رهبانی تادئوس قدیس [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 15-26]
 • معماران حرفه‌ای بررسی میزان درک عمومی از دسته‌بندی جریان‌های فکری معماری معاصر ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 79-88]
 • معماری اندیشه معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 25-34]
 • معماری بومی بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن بومی پایدار لاهیجان [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 39-50]
 • معماری بومی بررسی چگونگی بهره گیری از زمین در ساختمان‌های بومی بر اساس پارامترهای اقلیمی (نمونه موردی: روستاهای کندوان، دستکند میمند و بیه پیش) [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 89-100]
 • معماری بیونیک طراحی سازه های پیش ساخته و پایدار با رسوب نمک با الهام از الگوی بهینه سازی مصرف مصالح در استخوان ترابکولار انسان [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-12]
 • معماری پایدار نقش محوری فضای باز در تحقق معماری پایدار [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 81-90]
 • معماری پایدار طراحی سازه های پیش ساخته و پایدار با رسوب نمک با الهام از الگوی بهینه سازی مصرف مصالح در استخوان ترابکولار انسان [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-12]
 • معماری پست‌مدرن بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست مدرن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری پیوندی جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 15-27]
 • معماری جمعی ارزیابی احساس جمعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 41-52]
 • معماری دوره ایلخانان تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 77-88]
 • معماری سبز فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 35-44]
 • معماری سرآمد گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • معماری سنتی اصفهان تحلیل و بررسی نظریه پیرنیا درباره رون اصفهانی در فضای شهری و معماری سنتی اصفهان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 53-64]
 • معماری شناخت تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-78]
 • معماری فاخر گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • معماری کیچ تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران (نمونه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری مدرن بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست مدرن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری مسجد تحول فضایی در معماری مسجد چهارایوانی نسبت به مسجد شبستانی (مطالعه موردی: مسجد جامع اصفهان) [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 75-86]
 • معماری معاصر مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 35-48]
 • معماری معاصر جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 61-74]
 • معماری معاصر گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • معماری معاصر ایران ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 63-76]
 • معماری معاصر ایران معاصرسازی الگوی مسکن بومی تهران با کاربرد روش‎های مقداری [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 35-48]
 • معماری معاصر ایران مقدمه‌ای بر گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 83-90]
 • معماری معاصر ایران واکاوی تاریخگرائی در کتب تالیفی دهۀ 80 ه.ش. حوزۀ معماری معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنی مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 5-12]
 • معنا بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • معنا کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • معنای اثر هستی شناسیِ معنا در آثار معماری [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 5-16]
 • معنای مکان نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در حضور پذیری سالمندان (مطالعه موردی : شهرک اکباتان) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • معنای نشانهای تحلیل گونه شناسانه عوامل مؤثر بر خوانایی نشانه های شهری )مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)ع( تهران محدوده میدان ونک تا میدان تجریش( [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 61-74]
 • معنا و معنویت معنا در معماری ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 51-60]
 • مغولان تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 77-88]
 • مفاهیم موسیقی تبیین مفاهیم موسیقیایی بافت سنتی شهر یزد در مقایسه با بافت سنتی شهرتبریز [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 110-101]
 • مقیاس بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست مدرن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقطع کارشناسی تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-12]
 • مقطع کارشناسی ارشد تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-12]
 • مکالمه مکالمه انسان و مکان مقدّس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 65-74]
 • مکان مفهوم حس زمان وکاربرد آن در طراحى شهرى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 73-82]
 • مکان جستاری بر فلسفۀ پدیدار شناسی مکان؛ بررسی اندیشه های دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه به مثابه یک مکان [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • مکان‌یابی مکان‌یابی پارک‌های بزرگ مقیاس برای مراکز شهری با استفاده از فرایند سه مرحله‌ایِ تحلیل سلسله مراتبی- شبکه‌ای (مطالعه موردی: منطقه 8 (تاریخی – فرهنگی) شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 5-16]
 • مکان یابی DEXi کاربرد روش کیفی تصمیم گیری چند معیارۀ «تصمیم ماهرانه DEX» در معماری و شهرسازی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 91-102]
 • مکان عمومی نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در حضور پذیری سالمندان (مطالعه موردی : شهرک اکباتان) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • مکان مقدّس مکالمه انسان و مکان مقدّس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 65-74]
 • مکا نهای شهری ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 45-56]
 • مکانهای گردشگری شهری تحلیلی بر تأثیر مکان های گردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی(مطالعه موردی: شهر پاریس) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 31-44]
 • مکانهای گردشگری فرهنگی تحلیلی بر تأثیر مکان های گردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی(مطالعه موردی: شهر پاریس) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 31-44]
 • مکتب اصفهان بررسی زمینه های مؤثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تأکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-14]
 • مکتب اصفهان بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • مکتب شیکاگو بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست مدرن) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مینیاتور پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 71-80]
 • مناطق 22گانه کلانشهر تهران سنجش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری کلانشهر *TOPSIS تهران با استفاده از تکنیک [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 47-60]
 • منحنی لورنز بررسی سیستم شهری استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 79-94]
 • منطق فضایی آسیب‌شناسی کالبدی منطق فضایی کلان‌شهر تهران از منظر اصول پدافند‌ غیرعامل [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 41-56]
 • منطقه 19 تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران [دوره 8، شماره 20، 1393، صفحه 63-76]
 • منطقه 22 تهران تحلیل کاربری هوشمند در نواحی با قابلیت توسعه با بهره گیری از مدل *LUCIS (نمونه موردی: منطقه 22 کلانشهر تهران) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-16]
 • منطقه 6 شهرداری شیراز ارائه روشی تلفیقی برای ارزیابی طرح‌های تفصیلی شهری (مطاله موردی: طرح تفصیلی منطقه ۶ شهرداری شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • منطقه 9 شهرداری مشهد ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(پژوهشی بر منطقه ۹ شهرداری مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهری و روستایی منطقه عسلویه) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 77-88]
 • منطقه‌ی کلان‌شهری حکمروایی چندسطحی منطقه‌ی کلان‌شهری در راستای رویکرد نومنطقه گرایی* (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 27-39]
 • منطقه کلان‌شهری تهران آسیب‌شناسی کالبدی منطق فضایی کلان‌شهر تهران از منظر اصول پدافند‌ غیرعامل [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 41-56]
 • منطقه گرایی جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 15-27]
 • منظر تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 51-62]
 • منظر مقایسه تطبیقی مولفه های غنای حسی دوره گذار باغ به پارک در تهران (مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منظر آیینی تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 51-62]
 • منظر ساحلی رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 41-54]
 • منظرشهری ارزیابی تاثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی نمونه موردی: محله نارمک تهران [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 39-46]
 • منظر شهر تبین مفهوم شناختی معیارهای زیباشناسی در منظر شهر [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 14-5]
 • منظر شهری هویت و حس تعلق مکانی در فضاهای عمومی جدید الاحداث شهری (بوستان نهج البلاغه- تهران) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 81-92]
 • منظر شهر شیراز جایگاه «نشانه‌های شهری» در واکاوی مؤلفه‌های «هویت» و «فرهنگ» در سیمای شهر ایرانی (مطالعه موردی: بررسی سیمای شهر شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • منظر فرهنگی تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 51-62]
 • منظر موقت رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • مهرشهر کرج سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 31-40]
 • مهرشهر کرج سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • موزه برنامه ریزی فرهنگی و ارائه شیوه محاسبه سرانه برای طراحی موزه (نمونه موردی : موزه شهدای شهر شیراز) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 85-96]
 • موضوعات طراحی شهری تحلیل محتوای مقالات بین المللی طراحی شهری طی دوره 8 ساله (2012 - 2005 ) میلادی : موضوع و روشهای پژوهش [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 79-86]
 • مؤلفه‌های فرمی تبیین تأثیرات پارادایم بر تغییرات فرم در معماری معاصر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]
 • مؤلفه‌های فرهنگ سنجش امکان توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در آموزش دورۀ پایۀ طراحی معماری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]

ن

 • نحوفضا تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو فضا در موزه هنرهای معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • نحوفضا نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعۀ موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نحو فضا مطالعه تطبیقی نحو فضای معماری کاروانسرا‌های دوره قاجاریه (مطالعه موردی: کاروانسرا‌های قزوین و کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 47-60]
 • نحو فضا تحلیل نقش حیاط در ساختار فضایی خانه های ایرانی با بهره گیری از روش نحو فضا (Space Syntax) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 97-108]
 • نرم افزار EASE4.4 بهینه سازی عملکرد آکوستیکی جذب کننده های صوتی با تاکید بر تناسبات و ارتفاع فضا(نمونه موردی:هنرستان زهرا مردانی آذر شهرستان تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 8-18]
 • نر مافزارهای دیجیتال بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 79-92]
 • نرم افزار هاى شبیه سازی روش شناسى گزینش نرم افزارهای کاربردى شبیه ساز انرژی در حوزه معماری [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 45-55]
 • نیروی باد شبیه سازی جریان در تونل باد و بهینه سازی شکل آئرودینامیک ساختمان‌های بلند برای بهبود ضریب پسا تحت تأثیر نیروی باد [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 63-80]
 • نیروگاه سوخت فسیلی ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 29-40]
 • نسبت پنجره به دیوار تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • نشانه تاثیر نشانه های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانه شناسی معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 25-34]
 • نشانه شناسی ارتقاء هویت ورودی ایستگاه های متروی شهر تهران با بهره گیری از نشانه شناسی فرهنگی [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 63-74]
 • نشانه شناسی نقش دلالت‌های فرهنگی اجتماعی بر شکل خیمه (مطالعه موردی: سیاچادر بختیاری و آغچ اوی ترکمن) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 43-52]
 • نشانه شناسی شهر تهران در آثار سینمایی دهه ی 40 از منظر جامعه شناسی سینما با تاکید بر فیلم خشت و آینه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 79-90]
 • نشانه‌شناسی آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 67-78]
 • نشانه شناسی معماری تاملی بر نشانه‌شناسی فضاهای ورودی خانه‌های دوره قاجار شهر قزوین از دیدگاه فردینان‌دو سوسور، چارلز سندرس پیرس و امبرتو اکو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 79-96]
 • نشانه شهری تحلیل گونه شناسانه عوامل مؤثر بر خوانایی نشانه های شهری )مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)ع( تهران محدوده میدان ونک تا میدان تجریش( [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 61-74]
 • نشانه شهری جایگاه «نشانه‌های شهری» در واکاوی مؤلفه‌های «هویت» و «فرهنگ» در سیمای شهر ایرانی (مطالعه موردی: بررسی سیمای شهر شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • نظارت بر مرزها بررسی رابطه‌ی خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 29-40]
 • نظام شهری بررسی سیستم شهری استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 79-94]
 • نظام فضا- رفتار نسبت ضرورت و آزادی برنامه در تبیین دستگاه رفتار- فضا (مطالعه‌ی موردی فضاهای بینابین کتابخانه‌های ملی و دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 93-106]
 • نظریه زمینه ای تبیین و بازتولید قدرتهای موثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه سیستم‌های پیچیده انسجام‌بخشی کالبدی به محدودۀ مرکزی شهر شیراز* ارائۀ راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش انسجام کالبدی بر اساس نظریه‌ی پیچیدگی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-18]
 • نظریه شهر خلاق تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-18]
 • نظریه‌های حرارتی محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 59-72]
 • نظریۀ گراف نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعۀ موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نفوذپذیری بررسی نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت محیط محله (مطالعه موردی: محله‌ی نارمک تهران) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 91-100]
 • نفوذپذیری بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان) [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 89-104]
 • نقد معماری گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • نقد معماری مدل کاربرد نقد جهت بهره‌گیری از پیشینه‌ها در آموزش و طراحی معماری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 33-44]
 • نقش شهر بررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 29-40]
 • نقش متخصص شهرسازی تحلیل آموزش شهرسازی در ایران و رابطه آن با نقش متخصص شهرسازی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 5-16]
 • نقشه خطی رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 19-28]
 • نگرش سیستمی تبیین مبانی معرفت شناسی معماری و شهرسازی با نگرش سیستمی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 89-98]
 • نما تبیین میزان اثربخشی آموزش های پایه معماری به مخاطب عام نوجوان (موردپژوهی: خوانش نماهای معماری) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • نمادگرایی خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنی‌گزینی در کلاس طراحی معماری [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-78]
 • نمادگرایى نماد گرایى باغ ایرانى در دوره اسلامى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 55-63]
 • نمایشگاه موقت تبیین معیارهای رضایتمندی از نمایشگاه‌های موقت با رویکرد بهره‌گیری از شاخص‌های کالبدی بازارهای سنتی ایرانی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 55-66]
 • نمای مسکن تاثیر نشانه های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمودار‌توجیهی مطالعه تطبیقی نحو فضای معماری کاروانسرا‌های دوره قاجاریه (مطالعه موردی: کاروانسرا‌های قزوین و کاشان) [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 47-60]
 • نمونه موردی تحلیل محتوای مقالات بین المللی طراحی شهری طی دوره 8 ساله (2012 - 2005 ) میلادی : موضوع و روشهای پژوهش [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 79-86]
 • نواحی شهری ایرانی برنامه ریزی شده سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 31-40]
 • نواحی شهری ایرانی برنامه ریزی شده سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • نواحی گرم و خشک نقش محوری فضای باز در تحقق معماری پایدار [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 81-90]
 • نوجوانان تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-17]
 • نوجوانان تبیین میزان اثربخشی آموزش های پایه معماری به مخاطب عام نوجوان (موردپژوهی: خوانش نماهای معماری) [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • نور روز طراحی معماری با رویکرد بهره‌گیری از روشنایی ‌طبیعی رویکردی در طراحی کتابخانه برای شهر تهران [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 55-64]
 • نور روز طراحی صحیح پنجره ها به منظور دستیابی به میزان نور روز مناسب در خانه های آپارتمانی شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]
 • نور روز کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-18]
 • نور روز تأثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره هاى اتاق هاى زمستان نشین بر عمق نفوذ نور روز (مطالعه موردى: خانه هاى سنتى یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 5-18]
 • نوسازی واکاوی معنای «هویت» در سنجش پارادایم «تحلیل جایگاه حیات بخشی در بافت شهری» [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 13-26]
 • نوسازی شهری تبیین ارتباط رضایتمندی ساکنان با اقدامات نوسازی شهر تهران در فاصله سال‌های 92-1388 (محلات مقدم، هاشمی و تختی) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 61-76]
 • نوشهرگرایی تبیین شاخص‌های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 51-63]
 • نوع پنجره تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • نوگرایی ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 63-76]
 • نومنطقه‌گرایی حکمروایی چندسطحی منطقه‌ی کلان‌شهری در راستای رویکرد نومنطقه گرایی* (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 27-39]

و

 • وابستگی به مکان دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 43-54]
 • وابستگی به مکان تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-17]
 • واحد مسکونی سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان فارابی) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 49-60]
 • واحد همسایگی و محله سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان فارابی) [دوره 7، شماره 15، 1392، صفحه 49-60]
 • واحد همسایگى بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 33-45]
 • وحدت در کثرت محوربندی فضایی، سیر تجلی وحدت در کثرت در معماری خانه‌های سنتی شوشتر نمونه موردی: خانه امین زاده و خانه گازر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • وحدت‌گرایی وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری [دوره 7، شماره 16، 1392، صفحه 27-38]
 • ورودی ارتقاء هویت ورودی ایستگاه های متروی شهر تهران با بهره گیری از نشانه شناسی فرهنگی [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 63-74]
 • ورودی سنندج تأثیر متقابل الگوهاى رفتارى در احیاى هویت محیط شهر مطالعه موردى محدوده ورودی سنندج [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 63-73]

ه

 • هرمنوتیک مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 5-12]
 • هزینه انرژی تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 19-34]
 • هستی شناسی هستی شناسیِ معنا در آثار معماری [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 5-16]
 • هماهنگی تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 31-40]
 • هم‌پیوندی رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 9، شماره 21، 1394، صفحه 19-28]
 • همزمانی معرفتی پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 71-80]
 • هندسه اتاق. خانه هاى یزد تأثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره هاى اتاق هاى زمستان نشین بر عمق نفوذ نور روز (مطالعه موردى: خانه هاى سنتى یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 5-18]
 • هندسه فرکتالی ارائه دیدگاههای جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی [دوره 8، شماره 17، 1393، صفحه 45-54]
 • هنر عمومی واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 89-100]
 • هنر معنوی معنا در معماری ایرانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 51-60]
 • هنرهای عمومی بررسی نقش هنرهای عمومی در مطلوبیت ایستگاههای مترو تهران؛ (مطالعه موردی: ایستگاههای ولیعصر(عج) و تجریش) [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 75-91]
 • هنر و معماری مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه «حقیقت» و «ایده»- در هنر و معماری غربی و اسلامی [دوره 9، شماره 23، 1394، صفحه 37-46]
 • هویت تأثیر متقابل الگوهاى رفتارى در احیاى هویت محیط شهر مطالعه موردى محدوده ورودی سنندج [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 63-73]
 • هویت واکاوی معنای «هویت» در سنجش پارادایم «تحلیل جایگاه حیات بخشی در بافت شهری» [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 13-26]
 • هویت هویت و حس تعلق مکانی در فضاهای عمومی جدید الاحداث شهری (بوستان نهج البلاغه- تهران) [دوره 8، شماره 18، 1393، صفحه 81-92]
 • هویت هویّت شهر و کمال‌بخشی به بافت تاریخی آن (مطالعه موردی: مشهد مقدّس) [دوره 8، شماره 19، 1393، صفحه 19-34]
 • هویت ارتقاء هویت ورودی ایستگاه های متروی شهر تهران با بهره گیری از نشانه شناسی فرهنگی [دوره 9، شماره 22، 1394، صفحه 63-74]
 • هویت بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-26]
 • هویت جایگاه «نشانه‌های شهری» در واکاوی مؤلفه‌های «هویت» و «فرهنگ» در سیمای شهر ایرانی (مطالعه موردی: بررسی سیمای شهر شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • هویت شهرى باز زنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 77-84]
 • هویت مکان تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-17]
 • هویت مکانی دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها [دوره 9، شماره 24، 1394، صفحه 43-54]
 • هویت مکانی ارزیابی مقایسه‌ای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسن‌آباد تهران با بررسی هویت مکانی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 29-40]
 • هوش مصنوعی کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مصرف انرژی فضاهای آموزشی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 17-30]

ی

 • یادآورهای شهری ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 45-56]
 • یادگیری تجربی بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 49-64]
 • یاری در برنامه ریزی قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 49-60]