کمیته اجرایی

مدیر داخلی

دکتر مریم چشمه قصابانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 

نشانی پست الکترونیکی: m.ghasabani@gmail.com

 

 

 

مدیر اجرایی

دکتر مریم قلمبردزفولی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 

نشانی پست الکترونیکی: eng.archi2012@gmail.com

 

 

 

صفحه آرایی: 

 مهندس مرسده طهماسبی

نشانی پست الکترونیک: tahmasbifard66@gmail.com    

طرح جلد:

مهندس ساسان خطیبی

نشانی پست الکترونیک: sasan.khatibi@outlook.com

 طراح سایت:

مهندس دورانی

 همکاران مجله:

مهندس ندا اسکندری

مهندس سوگند بابایی