کمیته اجرایی

مدیر داخلی

دکتر مریم چشمه قصابانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نشانی پست الکترونیکی: m.ghasabani@gmail.com

 

 

 

مدیر اجرایی

دکتر مریم دزفولی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نشانی پست الکترونیکی: eng.archi2012@gmail.com