هزینه‌های انتشار مقاله

مراحل پرداخت

بابت

مبلغ (ریال)

پرداخت 1

داوری

1.500.000

پرداخت 2

ویرایش چکیده انگلیسی

500.000-300.000

پرداخت 3

مشاهبت یابی

خود نگارنده با سامانه ایران داک

پرداخت 4

اخذ کد DOI

350.000

پرداخت 5

پذیرش نهایی

3.500.000