دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 1-100 
1. محــــرمیت در معمــــــاری سنـتی ایــران

مهندس محمد کاظم سیفیان؛ مهندس محمدرضا محمودی