شهرسازی
شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از دیدگاه کنش متقابل در مراکز چندمنظوره شهری (مطالعه موردی: مرکز چندمنظوره کوروش)

شارین شیرمحمدیان؛ شادی عزیزی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15021

چکیده
  امروزه فراغت و چگونگی گذران آن در محیط­های نوظهور شهری موضوع موردتوجه بسیاری از شهر سازان است. ازاین‌رو، این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان در مراکز چندمنظوره به‌عنوان فضای جدید تعاملات شهری در عصر حاضر می‌پردازد. با بررسی ادبیات موضوع در سه زمینه فراغت در عصر حاضر، فراغت زنان و مراکز خرید چندمنظوره شهری عوامل ...  بیشتر