رویکردی تحلیلی به کیفیت محیط مسکونی معاصر

مهدیه معینی؛ غلامرضا اسلامی

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، ، صفحه 47-58

چکیده
   بستر اجتماعى - اقتصادى ایران معاصر زمینه ساز توسعه نگرش کمیت گرا به محیط مسکونى شده است. پى آمد این تفکر کاهش کیفیت محیط مسکونى بوده است. بنابراین این پژوهش، به منظور ارائه راه حل هایى براى کیفیت بخشى به محیط مسکونى بر اساس بازشناسى مفهوم کیفیت در محیط انسان ساخت و تحلیل آن با رویکردى جامع، نظریه هاى کیفیت_ محور را در قالب سامانه ...  بیشتر