معماری
تأثیرنشانه‌های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

علی شرقی؛ اسماعیل ضرغامی؛ مهرناز رمضانپور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.14941

چکیده
  نمای مسکن توسط نشانه هایی، ویژگی های ساکنین خویش را بیان م یکند. هدف یافتن ارتباط بین فاکتورهای عینی نمایمسکونی و استیگما 1 است. این تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت پیمایشی و با روش تلفیقی سه بعدی روی نماهای مسکونیمنطقه 4 تهران انجام شد. در این راستا، 40 تصویرنما، توسط 203 شهروند به روش تحلیل کیفی قضاوت شد. بعلاوه، پرسشنامه ایجهت سنجش تأثیر ...  بیشتر