برنامه ریزی شهری
آسیب‌شناسی پایداری محله‌های شهری با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران)

زهرا فتاحی؛ علی شماعی؛ علی موحد

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14472

چکیده
   این پژوهش بهآسیب­شناسی پایداری محله‌های 26 گانه منطقه یک تهران با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی توزیع فضایی آسیب‌های اجتماعی در سطح محلات و بسترسازی برای مدیریت کنترل، کاهش توسعه پایدار محله­ای است. هویت شهری از شاخص‌های توسعه پایدار است. روش پژوهش اکتشافی–تحلیلی است. داده‌ها و اطلاعات از طریق منابع ...  بیشتر