مکالمه انسان و مکان مقدّس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان

محمد علی تربیت جو؛ غلامرضا رستمی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 65-74

چکیده
  امروزه نقش فضای معماری در انتقال مفهومِ قداستِ مکان کم­رنگ و منقطع است. در این بحث به تحلیل این انقطاع پرداخته‌ شده است. روش تحلیل این پژوهش به مباحث هرمنوتیکِ مدرن وابسته است که بر نقش مخاطب در فهم و آفرینش معنا تأکیددارند. در این راستا پس از دسته‌بندی انواع بناهای مقدس با توجه به اراده خداوندی یا میل استعلایی بشر، در مسیر تحلیل ...  بیشتر