معماری
ارزیابی تأثیر کاربرد طراحی پژوهی بر فرایند کارگاه‌های طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان طرح یک معماری، مقطع کارشناسی ارشد)

سیما رضائی آشتیانی؛ جمال الدین مهدی نژاد

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14214

چکیده
  طراحی پژوهی، رویکردی ضروری برای طراحی معماری در حال و آینده است. این مقاله به رابطه بین پژوهش و فرآیند طراحی معماری می‌پردازد. هدف از این تحقیق، استفاده از پژوهش به‌صورت کاربردی و بهینه‌سازی فرایند آموزش است. بدین منظور مدلی برای استفاده از طراحی پژوهی در کارگاه­های طراحی معماری ارائه شد. آزمون کاربست این مدل با استفاده از یک طرح ...  بیشتر