معماری
تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)

علیرضا تغابنی؛ علی اکبر صارمی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14219

چکیده
  معماری کیچ، یکی از انواع آفت‌ها درحرکت‌های خلاق به شمار می‌رود که شناختن آن و گونه شناسی این نوع معماری و بازشناسی و ریشه‌یابی آن در معماری امروز، ما را به شناخت بهتری از خود و روش‌هایمان می‌رساند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران و شناسایی معیارها و مشخصه‌های این معماری در ایران است. ...  بیشتر