معماری
تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت محیط مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه وحدت بتن شهر صدرا)

سودابه محمدزاده؛ علیرضا عینی فر؛ حمید ماجدی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.17042

چکیده
  کیفیت محیط­های مسکونی ماهیتی چند بعدی دارد. هدف این مقاله شناخت عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء کیفیت محیط و ایجاد الگویی جهت سنجش کیفیت در مجتمع­های مسکونی برای شکل­گیری مطلوب محیط­های مسکونی است. برای رسیدن به این هدف، پرسش اساسی این است که چه عواملی بر ارتقاء کیفیت محیط  مسکونی تأثیرگذار است؛ و چگونه این عوامل سنجش کیفیت فضا ...  بیشتر